Beste,

Hierna enkele belangrijke mededelingen vanwege de AEC (Nationale Adviesraad voor Elektronische Constatatiesystemen):

De ‘zwarte chipringen’.

De KBDB heeft de laatste jaren geïnnoveerd en ingezet op meer controle en automatisatie. Hierbij zijn ook grotere eisen gesteld aan de gebruikte chipringen en de aanwezige codes in die chipringen. Dat de eerste generatie van chipringen op de Belgische markt hier niet meer aan kunnen voldoen is een logisch gevolg. Met name de P4165 chip, op de Belgische markt verkocht onder de naam BRICON 3000 en Tauris 600 of beter gekend als de zwarte chipringen, voldoen niet langer aan deze extra eisen. Deze chipringen werden ook het laatst verkocht in België rond het jaar 2008, er zullen dan ook niet veel meer van deze chipringen aanwezig zijn maar indien er toch nog in omloop zijn dient u deze te vervangen met één van de nieuwere chipringen. U kan deze zwarte chipringen herkennen op de koppelingslijsten met de begincode of custom ID = 79, 7A, 7B en 78. Ze zullen dan ook vanaf 26 mei 2022 digitaal geweigerd worden.

De ‘Benzing chip DA’.

Liefhebbers die dit type chipringen wensen te gebruiken op een X-treme klok van Bricon (blauwe klok) dienen vooreerst een software update (Versie BE 3.22) op deze klok uit te voeren.

Bricon antenne type ‘C’ versus nieuwe chip-reeksen.

De Bricon antennes van de “C”-reeks (bouwjaar 2003 - zowel 1-, 2-, 4- als 6-veld antennes), zijn gevoeliger om bepaalde chips van een nieuwe reeks te herkennen (vb. DA van Benzing, reeds in omloop en C6 van Bricon, binnenkort in omloop). De liefhebbers, die houder zijn van dergelijke antenne en chips uit deze reeks gebruiken, worden sterk aangeraden deze chipringen te testen op trainingsvlucht vóór de eerste wedstrijddeelname.

Cloud-klokken.

De timing is ‘on-track’. De Nationale Raad van Beheer en Bestuur, de AEC en de software fabrikant van de nieuwe FFS (Federation File Server) gaan de opstart van dit nieuw kloksysteem van nabij opvolgen.

Dit betekent dat het cloud klokken, vanaf dit weekend (7 mei 2022) gebruikt kan worden op vluchten vanaf de kleine HAFO en enkel op deze kleine halve-fond wedvluchten.

Voor de maatschappijen en liefhebbers is het belangrijk om te weten wat reeds kan en wat nog niet. Wij geven u de 4 mogelijke scenario’s waarvan 1 scenario nog niet mogelijk is omdat er nog gewerkt wordt om de uitmaak ook te koppelen aan de FFS van de KBDB.

1. Werken met een cloud slave.

Deze methode is de eenvoudigste, er wordt gebruik gemaakt van de klassieke master en uitmaak en de cloud liefhebbers kunnen full cloud gaan.

De juiste werkwijze en gebruik kan u terugvinden in de fabrikanten handleiding. Maar afdrukken en doorsturen naar de PC gebeuren nog via de klassieke master en daarbij komt de afdruk ook via de FFS beschikbaar op uw KBDB admin login en dit zowel voor de maatschappij (alle cloud liefhebbers) en voor iedere cloud liefhebber individueel.

2. Werken met een PASclub met huidige uitmaak software:

De cloud master kan ook alles nog op de klassieke manier naar de uitmaak sturen maar dan is er wel een klassieke klok ook nodig die naast de cloud klok mee inkorfd.

De cloud klok kan volledig cloud werken, alleen komt de afslag enkel via de FFS op de KBDB admin en kan de uitmaak dit nog niet inlezen. Om de afslag dan naar de uitmaak te kunnen inlezen raden wij aan om de afslag nog met de klassieke klok te doen.

3.Idem scenario 2 maar afslag cloud klokken via een cloud slave.

Indien een maatschappij beschikt over zowel een cloud master als een cloud slave kan het de combinatie doen, inkorven met de cloud master maar met een klassieke klok er bij. De afslag van alle klassieke klokken kunnen via de cloud master en de afslag van de cloud klokken kunnen via een cloud slave op een klassieke master. Resultaat is dat alle inkorf en afslag gegevens reeds op de FFS van de KBDB verwerkt zijn. Maar ook tevens lokaal naar de uitmaak werden verstuurd.

4. Volledig cloud:

De maatschappij gebruikt de cloud master en beschikt over een aangepast uitmaak versie die op zich de inkorf en afslag gegevens vanuit de FFS kan downloaden.

Dit is ook het optimale scenario, alles wordt ingekorfd met een cloud master naar de FFS (ook de klassieke EC klokken) en de afslag van diezelfde klassieke klokken gebeurt ook via dezelfde weg naar de cloud. De afslag van de cloud klokken gebeurt volledig automatisch en staan reeds klaar op de FFS. Alles wordt met één druk op de knop naar de uitmaak geladen. Liefhebber en maatschappij zien alle afdrukken via hun KBDBadmin login staan. Maatschappij kan deze afdrukken voor de liefhebbers die dit vragen.

Dit scenario is nog niet beschikbaar, zal in de komende weken beschikbaar gemaakt worden door verschillende uitmaakprogramma leveranciers.

U vindt de handleidingen op onze website.

Veel succes iedereen!

Met vriendelijke groeten.

De nationale voorzitter,

Pascal Bodengien.


-----------------------------------------------------------------------------------------------08-04-22 MEDEDELING TER ATTENTIE VAN DE LIEFHEBBERS & DE VERENIGINGEN


DUIF NIET OVERGESCHREVEN → DUIF UIT DE UITSLAG!

 

Reeds jaren hamert de KBDB er op dat enkel met duiven, ingeschreven of overgeschreven op de inkorvende liefhebber, kan worden deelgenomen aan de wedvluchten.

 

Een controlesysteem werd reeds enkele jaren geleden uitgewerkt voor de nationale en internationale wedvluchten.

 

Teneinde ieder liefhebber op een gelijke en uniforme manier aan de wedvluchten en hierop aansluitend aan de kampioenschappen te laten deelnemen, zal vanaf dit jaar en dus vanaf heden controle gebeuren op de overschrijvingen van de deelnemende duiven en dit voor de wedvluchten vanaf de kleine snelheid tot en met de grote fond wedvluchten.

 

Duiven, dewelke NIET STAAN INGESCHREVEN of NIET WERDEN OVERGESCHREVEN op de inkorvende liefhebber vóór de inkorving van de bewuste wedvlucht dienen VERPLICHTEND uit de uitslagen (zowel uit de hoofduitslag als ALLE dubbelingen) te worden geschrapt! Hiervan zal zowel de inkorvende liefhebber als de inkorvende vereniging, per e-mail en na de inkorving, worden geïnformeerd!

 

Wij vragen ook aan de verenigingen om (indien dit nog niet zou zijn gebeurd) de lijsten van de door hun verkochte ringen DRINGEND ofwel via KBDB-admin in te brengen of hun ringenlijsten over te maken aan de KBDB. Dit is hun verantwoordelijkheid!

 

Teneinde iedere liefhebber de mogelijkheid te bieden zich in orde te stellen worden bijkomende zitdagen georganiseerd in de desbetreffende PE’s/SPE’s. Gelieve hiervoor onze website te consulteren! Uiteraard kunnen de eigendomsbewijzen van de over te schrijven duiven nog steeds, per post, worden overgemaakt aan de KBDB, Gaasbeeksesteenweg 52-54 – 1500 Halle.

 

GELIEVE TE NOTEREN DAT EEN OVERSCHRIJVING ENKEL KAN GEBEUREN MITS VOORLEGGING VAN HET DESBETREFFENDE EIGENDOMSBEWIJS!

 

Aan de verenigingen vragen wij dan ook hun liefhebbers te sensibiliseren om hun aangekochte of verkregen duiven te laten overschrijven.

 

Liefhebbers kunnen via hun persoonlijke login op KBDB-admin (onder “Mijn Hok” – “Mijn Kopppellijst”) nagaan of al hun duiven wel degelijk op hun naam staan geregistreerd.

 

Wij dringen er tevens bij de verenigingen op aan om:

 • bij het koppelen van de duiven uitermate precies te werk te gaan en een dubbele controle uit te voeren op het koppelen van de juiste identiteitsring. IMMERS EEN FOUTIEVE KOPPELING IS EEN ANDERE EIGENAAR VAN DE DUIF!
 • de inkorvingsfiles onmiddellijk na de inkorving en uiterlijk vóór de lossing van de bewuste wedvlucht over te maken aan de KBDB
 • de uitslagen onmiddellijk over te maken na het definitief worden van de bewuste uitslag

De onderrichtingen voor het overmaken van de inkorvingsfiles en de uitslagen kunnen worden geconsulteerd via de persoonlijke code van de vereniging op KBDB-admin (handleidingen).

 

Ten informatieve titel vindt u hierna de inhoud van art. 112 van het NSR.

 

Wij wensen iedereen een succesvol sportseizoen 2022!

 

Met vriendelijke groeten.

 

De nationale voorzitter,

Pascal Bodengien.

 

Art. 112. NSR

 

Indien face-to-face vergaderingen onmogelijk worden gemaakt, zal de liefhebber bij zijn verdediging moeten kiezen tussen een hoorzitting via videoconferentie of een schriftelijke procedure.

 

De KBDB is de enige federatie die bevoegd is om aanvragen van overschrijvingen van hokken gelegen op Belgisch grondgebied te behandelen.

Alle duiven met ringen 2019 en volgende jaren die op het hok aanwezig zijn, moeten verplicht bij de KBDB zijn ingeschreven op naam van het betreffende lid van de KBDB.

Bij overtreding van deze bepaling zal aan het betreffende lid van de KBDB een administratieve boete van 25 EURO/duif worden opgelegd.

Het niet betalen van deze administratieve boete is tuchtrechtelijk beteugelbaar met volgende tuchtsancties:

- Administratieve boete van 375 EURO

- Effectieve schorsing van onbepaalde duur tot betaling van het verschuldigde bedrag

- Een verbod, voor onbepaalde duur, tot deelname aan alle kampioenschappen ingericht door of op enigerlei wijze verbonden met de KBDB en/of FCI.

Deze straffen kunnen slechts worden opgeheven, door de nationale raad van beheer en bestuur nadat betrokkene een schriftelijk gemotiveerd verzoek heeft ingediend.

Enkel de Nationale Raad van Beheer en Bestuur is bevoegd om kennis te nemen van mogelijke overtredingen van onderhavig artikel.

Bij het vaststellen van een mogelijke overtreding van dit artikel zal het betrokken lid derhalve worden opgeroepen door de Nationale Raad van Beheer en Bestuur teneinde zijn verweermiddelen voor te dragen.

Het betrokken lid dient persoonlijk aanwezig te zijn maar kan zich laten bijstaan door een advocaat of raadgever aangesloten bij de KBDB.

De Nationale Raad van Beheer en Bestuur betekent zo spoedig mogelijk haar gemotiveerde beslissing aan het betrokken lid.

De beslissing van de Nationale Raad van Beheer en Bestuur is van rechtswege uitvoerbaar bij voorraad.

De beslissing van de Nationale raad van Beheer en Bestuur is niet vatbaar voor hoger beroep.

Een verzetsprocedure is enkel en alleen ontvankelijk als het betrokken lid ten genoege van recht kan aantonen dat zijn niet verschijnen op de zitting van de Nationale raad van beheer en bestuur te wijten is aan

een overmachtssituatie.

De invulling van de term “overmacht” behoort tot de soevereine bevoegdheid van de Nationale Raad van Beheer en Bestuur.

Enkel de Rechtbanken te BRUSSEL zijn bevoegd om kennis te nemen van betwistingen betreffende een uitgesproken tuchtstraf op basis van onderhavig artikel.

Alle duiven waarmee aan sportieve activiteiten wordt deelgenomen moeten verplicht staan ingeschreven op naam van de betreffende liefhebber.

De overschrijving dient in het KBDB bestand te zijn uitgevoerd vóór de inkorving.

 

De KBDB zal uitsluitend overschrijvingen van reisduiven uitvoeren indien hij beschikt over de volledige gegevens van de nieuwe eigenaar (naam, voornaam, adres en lidnummer van aansluiting

bij de KBDB of bij een federatie aangesloten bij het F.C.I.).

 

Bij verlies van het eigendomsbewijs kan een duplicaat worden aangevraagd door de eigenaar van de duif of door degene die het verkregen heeft op voorwaarde dat hij een attest voorlegt waarin de afstand

door de oude eigenaar wordt bevestigd. In deze hypothese heeft de wettigheid van het duplicaateigendomsbewijs voorrang op deze van het originele eigendomsbewijs.

 

Zo de duif afkomstig is van een andere entiteit zullen de diensten van de KBDB het nodige doen opdat de aanmelding rechtstreeks aan de nieuwe eigenaar zou kunnen geschieden, indien bedoelde duif zou komen te verdwalen.

 

Het is verboden deel te nemen aan wedvluchten (inkorven) of andere KBDB-activiteiten met duiven, die bij de KBDB niet zijn ingeschreven op naam van de deelnemende liefhebber. Bij vaststelling van

inbreuk tegen dit beginsel zal de duif uit de klassering worden genomen en de gewonnen prijs verbeurd verklaard worden ten voordele van de vlucht of de activiteit (met strikte naleving van de

termijnen voorzien bij art. 89 van huidig reglement).

 

Iedere duivenliefhebber die, ten persoonlijke titel, een duif schenkt of verkoopt aan een derde kan eveneens de overschrijving van deze duif vragen. Hij zendt hiervoor aan de KBDB het eigendomsbewijs, wat hij niet aan de

koper van de duif heeft afgegeven, evenals het bedrag voor de kosten van overschrijving. De KBDB zal na het uitvoeren van de overschrijving het eigendomsbewijs overmaken aan de nieuwe bezitter.

 

Het is verboden deel te nemen aan wedvluchten (inkorven) of andere KBDB-activiteiten alsook aan de KBDB-kampioenschappen met duiven waarvoor zij niet over het eigendomsbewijs beschikken.

Bij ontstentenis van het eigendomsbewijs zal de liefhebber binnen de 5 werkdagen na de vaststelling van het ontbreken van het eigendomsbewijs, het bewijs van eigendom moeten

kunnen leveren en dit op straffe van declassering van bewuste duif op de bewuste wedvlucht.

 

Een buitenlandse liefhebber, waarvan reeds duiven op zijn naam ingeschreven staan bij zijn eigen federatie, zal, als hij zich aansluit bij de KBDB deze duiven via het systeem van overschrijving op zijn

naam moeten laten inschrijven.

 

Indien een lid bij een associatie wordt toegevoegd of wegvalt dienen de duiven niet te worden overgeschreven op voorwaarde dat voor het overige alle gegevens (licentienummer, adres van het hok, ringnummers,…) dezelfde blijven.-------------------------------------------------------------------------------------------


19-05-2021 Bericht aan de duivenliefhebbers en de verenigingen van de PE Vlaams-Brabant.

 

Beste,

 

De bestuursraad van de PE Vlaams-Brabant verzoekt haar duivenliefhebbers en haar verenigingen om briefwisseling die bestemd is voor de PE Vlaams-Brabant te zenden aan KBDB, PE Vlaams-Brabant, Gaasbeeksesteenweg 52-54, 1500 Halle of via mail aan de provinciale secretaris Eric Dubois (dubois.e@kbdb.be) of bij afwezigheid van deze, aan de provinciale voorzitter Eddy Claeskens (claeskens.eddy@proximus.be).

Meermaals worden nationale mandatarissen mee betrokken in het mailverkeer – dat vaak uitsluitend bevoegdheid van de PE is - hetgeen voor hen storend werkt en tijdrovend is indien zij van het ganse land het mailverkeer gaan moeten volgen. Mogen wij u beleefd verzoeken om dit niet langer te doen en de bovenstaande werkwijze te hanteren.

Het is ook steeds nuttig dat bij elke correspondentie het rolnummer en naam van de vereniging of het lidnummer van de duivenliefhebber wordt vermeld.


Wees voorzichtig en volg nog steeds de corona-maatregelen op, ook al is een groot deel onder ons reeds gevaccineerd.

 

Met vriendelijke groeten.

KBDB PE Vlaams-Brabant

Namens de bestuursraad,

i.o. de provinciale secretaris,

Eric Dubois

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------


25-03-2021 MEDEDELING TER ATTENTIE VAN DE VERENIGINGEN EN LIEFHEBBERS – INRICHTEN VAN LEER-EN WEDVLUCHTEN


Na de persconferentie van de federale overheid van gisteren (24/03/2021) i.v.m. de verstrengingen, dewelke werden opgelegd teneinde de Covid-19 pandemie te bestrijden, werden de nodige telefonische contacten gelegd met de bevoegde federale overheidsdiensten.

De kabinetschef van Minister Clarinval heeft ons bevestigd dat wed- en leervluchten mogen worden ingericht MITS strikte opvolging van de voorwaarden, opgenomen in ons vademecum (zie bijgevoegd).

Wij geven hierna nogmaals de hoofdlijnen, vermeld in ons vademecum en DRINGEN ER OP AAN deze strikt op te volgen:

 • De liefhebbers en het personeel van de vereniging dienen verplichtend een mondmasker te dragen.
 • Inkorven op afspraak en met een afsprakenschema, opgesteld door het comité van de vereniging in overleg met de liefhebbers en volgens het aantal duiven. Deze afsprakenlijst dient in het lokaal te worden bewaard (voor eventuele traceerbaarheid).
 • Slechts 1 liefhebber, per inkorvingsrij, wordt in het lokaal toegelaten.
 • Voor lokalen met een grote infrastructuur kunnen eventueel 2 (of meer) inkorvingsrijen worden voorzien op voorwaarde dat de maatregelen van “social distancing” worden gerespecteerd.
 • Tussen de inkorvende liefhebber en de inkorver/ontvanger dient een plexiglas of een plastieken wand te worden voorzien zodat er geen contact is tussen de beide partijen
 • De liefhebbers wachten (op het voorafgaandelijk afgesproken uur), buiten het lokaal, hun beurt af in hun wagen.

Wij leggen nogmaals de nadruk dat het bijgevoegd vademecum GRONDIG dient doorgenomen te worden en STRIKT DIENT NAGELEEFD TE WORDEN. Zo niet, zullen er, bij een vastgestelde inbreuk volgende sancties worden opgelegd (toepassing art. 35 laatste § van de KBDB-statuten):

 • in geval van overtreding van de Covid-19 maatregelen, uitgevaardigd door de federale overheid en/of KBDB, zal de vereniging /de liefhebber een officiële waarschuwing vanwege de nationale raad van beheer en bestuur ontvangen.
 • Bij herhaling kan de nationale raad van beheer en bestuur de volgende maatregelen nemen :
 • DE VERENIGING kan voor een beperkte duur of definitief zijn inkorvingsbureel verliezen.
 • DE LIEFHEBBER kan een straf oplopen zoals voorzien bij art. 99 van het DLW. 

Wij hopen dat iedereen zijn gezond verstand gaat gebruiken en dit in het belang van eenieders gezondheid.

De afgelopen dagen was er heel wat tumult over het al dan niet mogen inkorven in de provincie Limburg en dit naar aanleiding van een schrijven van de provinciegouverneur. Het crisiscomité heeft hierin een duidelijke beslissing getroffen:

Artikel 15 paragraaf 5 van het MB stelt dat georganiseerde activiteiten, in het bijzonder door een club of vereniging, voor personen vanaf 19 jaar niet zijn toegelaten.

Duivenvluchten georganiseerd door een club of vereniging zijn dus niet toegelaten voor personen vanaf 19 jaar. Ook niet-professionele wedstrijden zijn op dit moment niet toegelaten.

Professionele sportieve wedstrijden en sporttrainingen kunnen wel plaatsvinden, maar enkel zonder publiek en dit op basis van artikel 15 paragraaf 6 van het MB.

 

Het werd dan nog niet duidelijk of we dit moeten beschouwen als professioneel of niet.

Na wat uitzoekwerk blijkt dat er geen onderscheid wordt gemaakt tussen niet-professioneel en professioneel door de duivensporters zelf.

Van zodra een wedvlucht geregistreerd is en telt als wedvlucht, is het een wedstrijd. Een leervlucht is dan een sporttraining.

De gouverneur heeft beslist, gezien het vademecum met maatregelen, waarbinnen deze vluchten plaats kunnen vinden, de duivensport wordt beschouwd als professionele sportieve activiteit.

Let wel: de locatie waar er wordt ingekorfd, moet wel binnen de kaders vallen van de mogelijkheden opgesomd in het MB (m.a.w. NIET in inrichtingen of delen ervan in de culturele, feestelijke of recreatieve sector)

Dit betekent dan ook dat wed- en leervluchten mogen worden ingekorfd in de provincie Limburg. We zijn er ons van bewust dat bepaalde verenigingen moeilijkheden gaan ondervinden om op hun huidige en reeds bestaande locatie in te korven.

Mocht dit het geval zijn voor uw vereniging, dan kunt u naar een andere locatie op zoek gaan. Hiervoor hebt u uiteraard de goedkeuring nodig van uw provinciaal comité en dienen de instructies, vermeld in het vademecum, voor wat betreft de inrichting van uw nieuwe locatie opgevolgd te worden.


Wij wensen iedereen een veilig en succesvol sportseizoen 2021.


Met vriendelijke groeten.


De nationale voorzitter,

Pascal Bodengien.


--------------------------------------------------------------------------------------------------


Mededeling KBDB 2021-03-11


11-03-2021 Mededeling ter attentie van de liefhebbers, verenigingen en vervoerders


Niettegenstaande ons leven reeds een jaar en nu nog steeds wordt gedomineerd door de Covid-19 pandemie kregen wij gelukkig HEEL GOED NIEUWS.

We staan aan de start van het sportseizoen 2021 en kregen bevestiging van het Kabinet van Minister Clarinval dat leervluchten en wedvluchten vanuit België mogen worden ingericht.

Vrije vertaling van het officieel ontvangen schrijven van het Kabinet van Minister Clarinval:

Geachte Heer,

Uw brief, opgenomen in uw e-mail van 03/03/2021, werd meegedeeld aan Minister David Clarinval, die hiervan, met veel aandacht, kennis heeft genomen.

De Minister is uiterst tevreden te vernemen dat de afwijkingen, die door het FAVV werden verleend, op de ophokregels in verband met de H5-epidemie, u in staat hebben gesteld om uw duiven uit te laten, ze op te leren en de hervatting van wedstrijden, binnen een aanvaardbare termijn, mogelijk te maken en dit in het welzijn en de conditie van uw “atleten”.

De beperkingen in de werking van verschillende sectoren, waaronder die van u, die verband houden met de COVID-19-pandemie, krijgen ook zijn volledige aandacht.

De heer Minister heeft er geen bezwaar tegen dat u de organisatie van wedstrijden hervat op basis van uw vademecum voor 2020.

Het vestigt uw aandacht op het Ministerieel Besluit betreffende maatregelen, ter voorkoming van covid-19, dat beschikbaar is op de algemene informatiesite van COVID-19 (www.info-coronavirus.be).

Dit Koninklijk Besluit legt de basisregels vast die moeten worden nageleefd voor wat betreft de buitenbijeenkomsten en “social distancing”, regels waarmee in uw vademecum goed rekening wordt gehouden.

Met vriendelijke groeten,


--------------------------------------------------------------------------------------------------


10-03-2021


Nieuwe mededeling van de KBDB ter attentie van de liefhebbers die gebruik maken van het Tipes-systeem


De leden van de nationale raad van beheer en bestuur verwijzen naar hun eerdere mededeling aangaande het Tipes-systeem.

Sindsdien hebben wij meermaals aan SOFTWORLD – TIPES uitleg gevraagd wat de nieuwe software exact inhoudt, met name welke concrete wijzigingen Tipes aan hun software wenst aan te brengen.

Verder hebben wij een antwoord gevraagd op de vraag of de implementatie van deze nieuwe software op heden noodzakelijk is voor een normaal verloop van het speelseizoen 2021, waarbij bijkomend de vraag werd gesteld of het beweerde probleem van de “datum 2021” niet op een andere manier kan worden opgelost.

De KBDB heeft verder ten overstaan van Tipes-Softworld voorbehoud gemaakt voor het gegeven dat zij (Tipes-Softworld) blijkbaar nu reeds bezig zijn met het implementeren van deze (beweerdelijk) nieuwe software op bepaalde liefhebberstoestellen. Hierop werd van de betrokken firma geen enkel antwoord ontvangen.

De KBDB heeft Tipes-Softworld dan ook in gebreke gesteld om te stoppen met het implementeren van de nieuwe software waarbij opnieuw voorbehoud werd gemaakt voor de reeds uitgevoerde updates op liefhebberstoestellen. Ook hierop kwam geen enkel antwoord van Tipes-Softworld.


Wij verzoeken u alsdan hiermee rekening te willen houden.


Namens de leden van de NRBB,

De nationale voorzitter,                              De voorzitter van het NSC,

Pascal Bodengien.                                     Denis Sapin.--------------------------------------------------------------------------------------------------

03/03/21


Mededeling van de KBDB ter attentie van de liefhebbers aangaande de verplichte inenting van onze reisduiven tegen paramyxovirose

Zoals iedereen heeft kunnen lezen in de beslissingen van de nationale algemene vergadering van 26/02/2021, werd het reglement PARAMYXOVIROSE (in fine van het NSR) aangepast.

Voornaamste wijziging bestaat er in dat ALLE duiven (dus ook de kweekduiven), die zich op het hok bevinden, VERPLICHTEND dienen ingeënt te worden.

U zult begrijpen dat uiteraard voorrang dient verleend te worden aan de duiven die deelnemen aan de wedvluchten en dewelke minimum 21 dagen, voorafgaand aan de wedvlucht, dienen ingeënt te zijn.

In een tweede fase kunnen dan de kweekduiven worden ingeënt maar de deadline is alsdan minder dringend.


Met vriendelijke groeten.

De nationale voorzitter,

Pascal Bodengien.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

11/08/20


Mededeling van de KBDB

Enkele aandachtspunten:

1. Er wordt vastgesteld dat bepaalde verenigingen zich niet houden aan de vastgelegde inkorvingsuren en enkele liefhebbers laten inkorven na sluitingstijd.

We dringen er dan ook bij de verenigingen op aan de inkorvingsuren STRIKT na te leven en dit voor AL hun inkorvende liefhebbers.


2. Snelheidswedvluchten weekend 08 & 09/08/2020

De snelheidswedvluchten op zaterdag 08/08/2020 werden allemaal gelost daar waar de voorziene wedvluchten in deze categorie, wegens overmacht en door een algemene beslissing van de KBDB wegens de extreem hoge temperaturen, werden geannuleerd op zondag 09/08/2020.

Teneinde alle liefhebbers op een gelijke basis aan de nationale kampioenschappen 2020 te laten deelnemen, zal nog een extra kans worden geboden aan de liefhebbers dewelke afgelopen zondag niet aan de snelheidswedvluchten hebben kunnen deelnemen en dit zowel van de kampioenschappen 1ste en 2de getekende als voor de as-duiven nl.

 • Oude duiven en jaarlingen: mogelijkheid tot het gebruik van een uitslag van zondag 23/08/2020
 • Jonge duiven: mogelijkheid tot het gebruik van een uitslag van zondag 06/09/2020

We herinneren u er aan dat voor het kampioenschap snelheid en kleine halve fond, de ingediende uitslagen allen uit hetzelfde lokaal/verbond moeten zijn (met uitzondering voor de liefhebbers die niet over de mogelijkheid beschikken om de kleine en de grote snelheid in hetzelfde lokaal in te korven). Dergelijke liefhebbers kunnen kiezen uit de resultaten van 1 lokaal/verbond voor de kleine snelheid en van 1 lokaal/verbond voor de grote snelheid. Deze uitzondering is ook van toepassing op de kleine halve-fond.

De liefhebber is verplicht de uitslag van één enkel verbond te nemen met inbegrip van de dubbelingen waaraan de vereniging, waarin hij inkorft,  in de schoot van dit zelfde verbond, deelneemt.

Voor alle kampioenschappen 2020 waarvoor snelheids- en kleine halve-fondwedvluchten in aanmerking worden genomen, zullen de regels gesteld voor deze categorie (snelheid en kleine halve-fond) van toepassing zijn.    

      

Met vriendelijke groeten.


Voor de leden van de NRBB,

De nationale voorzitter,

Pascal Bodengien.--------------------------------------------------------------------------------------------------

03/08/20


Kennisgeving aan de verenigingen en de duivenliefhebbers

 

Gezien de aangekondigde temperaturen voor dit weekend, besloot de KBDB, in overleg met dierenwelzijn en in het belang van iedereen het volgende :

 

- Schrapping van de categorie "Jonge duiven" op de nationale wedstrijd van Bourges van 08/08/2020

- Schrapping van de organisatie van alle kleine halve-fond wedvluchten met jonge duiven in het weekend van 08/08 en 09/08.

 

Wat de nationale wedvluchten betreft, blijft de aanvankelijk geplande kalender van kracht.

De KBDB zal op 22/08/2020 een nationale wedvlucht uit Bourges organiseren voor jonge duiven.

Bijgevolg mogen er op ditzelfde weekend geen andere grote halve-fond wedvluchten worden georganiseerd.

 

We herinneren de verenigingen eraan om voor alle wedstrijden die dit weekend worden georganiseerd, het aantal duiven met 10% te verminderen in de manden.

 

De vervoerders zullen worden gevraagd om hun lading in de hoogte met één rij te verminderen en om ervoor te zorgen dat ze op schaduwrijke plaatsen stoppen om de duiven tijdens de reis herhaaldelijk water te geven.

 

Voor de leden van de NRBB,

De nationale voorzitter,

Pascal Bodengien.28/07/20


Beste liefhebbers,

Beste bestuursleden van de verenigingen,

 

Ingevolge de beslissingen genomen door de nationale veiligheidsraad en op advies van deze raad ziet de KBDB zich genoodzaakt om te reageren en om maatregelen te treffen teneinde aan de nieuwe voorschriften te voldoen die van toepassing zijn met ingang van 29/07/2020.


We vragen daarom:

 

Aan onze verenigingen:

 

Om in uw lokaal te waken over de naleving van de (soms strengere) normen van de gouverneur van de provincie of de burgemeester;

Om de ‘op afspraak’-procedure zoals voorzien in het "Covid -2020" handboek opnieuw te starten voor zowel inkorving als het uitlezen van de toestellen;

Om ervoor te zorgen dat deze afspraken voldoende gespreid zijn om wachtrijen te vermijden zelfs buiten het inkorflokaal.

Om deze afsprakenlijsten te bewaren.

Om de naleving van alle uitgegeven normen te waarborgen en compromisloos te zijn op dit gebied. Als een amateur ze niet respecteert, worden zijn duiven niet geaccepteerd voor inkorving. De KBDB zal zijn verenigingen ondersteunen.

 

Aan onze duivenliefhebbers:

 

Om de strikte naleving van algemene gezondheidsmaatregelen (social distancing, hydro-alcoholische gel, enz.) te verzekeren.

Om VERPLICHT bij aankomst in het lokaal een masker of vizier te dragen voor uw bescherming maar ook die van de anderen.

Om solidariteit te tonen en uw bezoek aan de vereniging te beperken tot de duur van de aan u toegewezen afspraak.

 

Wat betreft de werking van de KBDB worden de in de provincies georganiseerde zitdagen tot nader order en zeker de komende 4 weken afgeschaft.

 

De KBDB blijft operationeel en staat tot uw beschikking.

 

Bij een sportief probleem nodigen wij u uit contact op te nemen met de secretaris van uw provincie.

Wat de algemene administratie betreft, zal het nationale hoofdkantoor uw verschillende administratieve verzoeken (mutaties, duplicaten, enz.) behandelen.

Vanaf morgen en voor een minimumperiode van 4 weken zullen de centrale kantoren gelegen te Halle gesloten worden. Wij vragen u om van de schriftelijke werkwijze gebruik te maken (briefwisselingen, e-mail,..).

 

Het is niet met plezier dat we de beschermingsmaatregelen moeten opvoeren, maar dankzij een snelle en gepaste reactie nemen we samen alle voorzorgsmaatregelen om de duurzaamheid van onze hobby te waarborgen.

 

Met vriendelijke groeten.

 

Voor de leden van de NRBB,

De nationale voorzitter,

Pascal Bodengien.


08/07/20


De KBDB wenst nog eens speciale aandacht te vestigen op bepaalde punten die van toepassing zijn op de wedvluchten, waar liefhebbers en lokalen best op letten om mee in orde te zijn.

Mededeling van de KBDB t.a.v. alle verenigingen en alle liefhebbers

A/ Aanmeldingen van verdwaalde duiven

Indien je met je smartphone een binnengekomen Belgische duif, dewelke niet je eigendom is, opzoekt via de KBDB-website krijg je onmiddellijk het telefoonnummer van de eigenaar. Door het telefoonnummer aan te klikken wordt onmiddellijk verbinding gemaakt met de eigenaar van het bij u binnengekomen duifje.


B/ Noodkoppelingen

Wij herinneren u eraan dat noodkoppelingen tijdens de inkorving zijn enkel toegelaten wanneer de duif reeds voorzien is van een elektronische ring en deze om één of andere reden defect is. In geen enkel geval mag een ingekorfde duif drager zijn van twee of meerdere elektronische ringen.

Elektronische ringen die om welke reden dan ook dienen vervangen te worden, dienen in de vereniging bewaard te worden tot einde van het seizoen.

Ingeval van noodkoppeling is de liefhebber verplicht deze duif te regulariseren vóór haar eerstvolgende inkorving.


C/ COVID 19

Zoals iedereen weet is het risico voor besmetting Covid-19 nog lang niet voorbij en we zullen met dergelijk risico in de toekomst rekening moeten blijven houden. We raden dan ook al onze liefhebbers aan een masker te dragen bij het inkorven in de vereniging en bij het binnenbrengen van de toestellen.

Het ontsmetten van de handen, het houden van afstand (minimum 1,5 meter), ….. is zeer belangrijk.

Ontsmettingsgel is nog steeds te koop bij de KBDB.
Rekening houdend met de verplichting om in te korven achter plexiglas, wordt het dragen van een mondmasker voor de helpers in de vereniging aangeraden doch is niet meer verplichtend. Het personeel dewelke de dranken ronddragen in de cafetaria’s dienen echter wel verplichtend een mondmasker te dragen en dit naar analogie met de horeca.


D/ NATIONALE en INTERNATIONALE WEDVLUCHTEN 2020

Wij vestigen de aandacht van de inkorvingsburelen evenals van de liefhebber op:

 - Coördinaten van het duivenhok & benaming van het hok

De coördinaten van het duivenhok dienen in het programma van de verenigingen identiek te zijn aan deze vermeld op de lidkaart van de liefhebber. Wij verzoeken de verenigingen dienaangaande hun programma aan te passen. Bij een te groot verschil in de coördinaten dient het provinciaal secretariaat van de KBDB te worden gecontacteerd.

De juiste benaming van het hok dient in hun programma identiek te zijn aan deze vermeld op de hoklijst 2020 en op de verbeterde lidkaart 2020.

 - Ringenlijsten

De verenigingen worden verzocht hun lijsten met de verkochte ringen DRINGEND over te maken aan de KBDB. De lijst met de niet verkochte ringen van vóór 2020 dienen eveneens medegedeeld te worden aan de KBDB.

 - Koppelingen tussen de identiteitsring en de chipring

Duiven met een verkeerde koppeling zullen uit de uitslag worden genomen. Zowel de vereniging als de liefhebber dient deze koppeling te verifiëren en is hiervoor verantwoordelijk.

 - Overschrijvingen

De liefhebber kan via het KBDB-programma zijn ringen bekijken dewelke op zijn naam staan ingeschreven. Bij niet overgeschreven ringen op zijn naam zal art. 112 van het NSR worden toegepast.

 - Aanmeldingen art. 101 NSR

De leden van de nationale raad van beheer en bestuur wil de liefhebbers er aan herinneren dat alle duiven volgens art. 101 van het NSR dienen aangemeld te worden naar KBDB-online.

Het aanmelden kan via www.anons.be, de liefhebber kan dit op 3 manieren ingeven:

1. Automatisch via de klok van de liefhebber. De nodige informatie kan u bij de fabrikanten terugvinden.
2. Door in te loggen op anons.be en manueel het aankomstuur in te geven.
3. Bellen naar het lokaal en zij geven manueel in op anons.be.

Belangrijke opmerkingen:

- Liefhebber moet zelf zien of zijn duif aanwezig is online, dit door op KBDB-online.be of op anons.be te kijken. Bij het automatisch aanmelden worden de posities naast de duiven ingevuld. Zéér belangrijk is dat u, als liefhebber, dit mee opvolgt! 
- Indien er een foute aanmelding is kan/moet uw vereniging dit aanpassen, dus indien u een foute duif hebt ingevuld moet u uw vereniging verwittigen zodat zij kunnen aanpassen of wissen.
- Liefhebber heeft geen toegang tot het internet, u kan telefonisch terecht bij uw vereniging.

Indien u automatisch aanmeldt, is het zeer belangrijk om de slaapstand van uw PC of laptop ruim genoeg te zetten of zelfs uit te schakelen.

Dit kan u terug vinden bij de instellingen onder “energiebeheer”, “Slaapstand” en ”standby" mag dus op “Nooit” worden gezet.

Controle van de aanmeldingen:

De aanmeldingen worden automatisch gecontroleerd door KBDB-online op het moment dat de verenigingen de bestatigingen opladen en krijgen een mail terug met de opmerkingen. Rode bollen op aanmeldtijd, niet aangemelde duiven mogen niet in de uitslag. De verenigingen dienen voor de “oranje bollen” een standpunt in te nemen.

De lokalen dienen de aanmeldingen te controleren en hun bestanden eventueel de duif te klasseren op het aanmeldingsuur of te deklasseren indien niet werd aangemeld alvorens de bestatigingsfiles worden opgeladen. Deze wijzigingen dienen eveneens te worden aangebracht voor wat betreft de lokale uitslag.

 1. Lokale uitslag op de (inter)nationale wedvluchten

Voor alle dubbelingen, inclusief de lokale uitslag, zijn bovenvermelde reglementen van toepassing en dienen de duiven bij een inbreuk uit de uitslag te worden genomen.

 1. Heropladen bestatigingsfiles

Tot 48 uur na het opladen van de bestatigingsfiles kunnen deze door de verenigingen worden heropgeladen.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

08/06/20


Mededeling van de KBDB

 

 

Wie had dit ooit gedacht!

 

Ik denk dat iedere liefhebber van noord tot zuid, van west tot oost, enorm blij is dat het sportseizoen 2020 eindelijk van start is gegaan. Actueel worden enkel nog opleervluchten ingericht en dit om, zoals meermaals beloofd, de start van het wedvluchtseizoen voor iedereen gelijk te laten verlopen nl. in het weekend van 13 & 14 juni 2020.

 

Alle aangevraagde kermiswedvluchten en weekprijskampen, zullen echter, tot nader order, worden afgelast.


Vanaf vandaag gaan ook opnieuw de cafés en de restaurants open en dit uiteraard onder strenge voorwaarden.

 

Volgens experten zullen we nog een tijd met het COVID-19-virus moeten leven. We moeten dan ook maatregelen blijven nemen om de verdere verspreiding of nieuwe opflakkeringen van het virus zoveel mogelijk te vermijden, het besmettingsrisico zo laag mogelijk te houden en besmettingen zoveel mogelijk te vermijden.

 

Wij dringen er nogmaals op aan dat iedereen, alle medewerkers van de verenigingen en al onze liefhebbers, de in het vademecum opgelegde en uitgevaardigde maatregelen, strikt dienen op te volgen evenals de aanbevelingen van de gezondheidsexperts van het crisiscentrum van de federale overheid. Als enige uitzondering hierop is dat de buffetten van de inkorvingsburelen opnieuw kunnen opengaan en dit uiteraard onder strikte voorwaarden:

 • Inkorvingen op afspraak kunnen nog altijd doorgaan maar het is geen verplichting meer
 • Hou 1,5 meter afstand tussen het personeel van het inkorvingslokaal en de andere klanten, uitgezonderd de personen die deel uitmaken van je gezelschap.
 • Beperk uw verplaatsingen binnen het inkorvingslokaal. Verplaats u enkel van en naar uw tafel en de toiletten.
 • Betaal zoveel mogelijk elektronisch of contactloos.
 • Zorg vóór de heropstart voor een complete reiniging en ontsmetting van de materialen en de inkorvingsruimte.
 • Besteed aandacht aan de inrichting van uw parking, bv. met spreiding van het aantal parkeerplaatsen en plaatsen voor fietsen, zodat een veilige afstand gegarandeerd wordt.
 • Bij niet-automatische deuren laat u de deuren zoveel mogelijk open staan.
 • De liefhebbers moeten binnen en buiten het inkorvingslokaal de afstand van 1,5 meter makkelijk kunnen bewaren (behalve tussen de personen die deel uitmaken van het gezelschap). Die afstandsmaatregel geldt ook voor de parking en het sanitair gedeelte.
 • Er dient verplicht zittend geconsumeerd. Consumeren aan de bar of rechtstaand is niet toegestaan.
 • Tafels worden zo opgesteld dat de afstand van 1,5 meter tussen de tafels gewaarborgd is. Het aantal tafels moet hieraan aangepast worden.
 • Er kunnen maximum 10 personen samen aan een tafel zitten. De algemene regels over de toegestane sociale contacten zoals vastgelegd door de overheid, moeten worden gerespecteerd.
 • Voorzie in de toiletten uitsluitend papieren handdoeken of papier en afsluitbare vuilnisbakken. Het sanitair moet veelvuldig gereinigd en ontsmet worden.
 • Reinig tafel en stoelen grondig na iedere klant.
 • Bier en frisdranken dienen geserveerd te worden in plastieken bekers, in flesjes of blikjes
 • Het dragen van een mondmasker is verplicht voor het personeel en de inkorvende liefhebber.
 • Er geldt een sluitingsuur, namelijk 1 uur ‘s nachts, tenzij de lokale overheden beslissen om dat uur te vervroegen.
 • Stimuleer elektronisch betalen met bankkaart of contactloos, en vermijd cash zoveel mogelijk.
 • Bij gebruik van de betaalterminal moet deze na ieder gebruik gereinigd en ontsmet worden, of stel handgels of oorstaafjes ter beschikking voor de klanten.

 

WIJ DRINGEN ER OP AAN OM ER GEEN NACHTGELEGENHEID VAN TE MAKEN EN VRAGEN DAT EENIEDER ZIJN VERANTWOORDELIJKHEID OPNEEMT. ER ZULLEN UITERAARD CONTROLES WORDEN UITGEVOERD EN DIT IN HET BELANG VAN EENIEDERS GEZONDHEID.

  


We wensen iedereen een succesvol sportseizoen 2020!

 

Voor de leden van de NRBB,

De nationale voorzitter,

Pascal Bodengien.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


04/06/20


Mededeling van de KBDB

 

 

Update “Reisrooster” weekend 06-07 juni 2020.


Rekening houdend met:

- de officiële mededeling dat we slechts vanaf maandag 8 juni 2020 in Frankrijk mogen lossen

- de liefhebbers uit de grensstreek BE-FR, die tot op heden quasi géén opleervluchten gehad hebben

- de beschikbaarheid van de vervoerders en hun personeel

- de werkende liefhebbers binnen ons ledenbestand, gelijke kansen voor iedereen

hebben we onderstaande lossingsschema mét lossingen op maandag 08 juni uitgewerkt zodat iedereen, snelheidsspelers, halve fond - en fond spelers, maximaal aan bod komen en worden er tevens nog géén officiële wedstrijden (*) toegelaten, enkel opleervluchten.


Inkorvingen per Provincie op zondag 07 juni – lossing op maandag 08 juni:

Vlaams-Brabant: Momignies (O/Y/J) – Quiévrain (O/Y/J)  – Soissons (O/Y) – Pont-Ste-Maxence (O/Y)

West-Vlaanderen : Arras (O/Y/J) – Clermont (O/Y)

Oost-Vlaanderen: Quiévrain (O/Y/J)  – Arras (Westenlijn) (O/Y/J) – Clermont (Westenlijn) (O/Y)– Niergnies (O/Y/J)  & Pont-Ste-Maxence (Mid-west) (O/Y) – Pont-Ste-Maxence (middenlijn) (O/Y)

Limburg: Soissons (O/Y)

Antwerpen: Momignies (O/Y/J) – Quiévrain (O/Y/J)  – Soissons (O/Y) – Pont-Ste-Maxence (O/Y)

Hainaut : Soissons (Charleroi est – Centre Charleroi) (O/Y/J)   – St Soupplets (Centre Charleroi) (O/Y)– Niergnies (O/Y/J)   & Pont-ste-Maxence (O/Y) (ligne du centre)

Brabant Wallon : Momignies (O/Y/J)  - Soissons (O/Y)

Liège/Namur/Luxembourg : Trélou (Namur-Sud) (O/Y/J)  – Dizy-le-Gros (Namur Nord, Liège, Association du Condroz) (O/Y) – St Dizier (Luxembourg) (O/Y/J) 


Nota: Wegens onbeschikbaarheid van de FR-lossingsverantwoordelijke te Noyon wordt deze lossingsplaats uitzonderlijk vervangen door Pont St Maxence (zelfde vluchtlijn – +/- 40 km verder) 

 

Inkorving opleervlucht Limburg Mettet en Les Isnes (O/Y/J) op zaterdag 06 juni, lossing op zondag 07 juni !

 

In een volgende mededeling zult u meer info aantreffen aangaande de vluchten van woensdag 10/06/2020 en het weekend van 13 & 14/06/2020. Het doel is om zo snel mogelijk aan te sluiten bij het initieel geplande reisrooster en, indien mogelijk, de deelname aan de eerste nationale wedvlucht vanuit Bourges op 27/06 (?) in overweging te nemen met voldoende voorbereidde duiven.  

 

(*) KBDB kan zich niet veroorloven de verleende officiële toelating voor het inrichten van wedvluchten vanaf 08/06/2020 verkeerdelijk te interpreteren. Wij betreuren dit, maar wij worden geconfronteerd met personen die iedere mogelijke misstap van KBDB zullen aanwenden om juridische stappen te ondernemen tegen uw federatie. Gevolg: Eerste officiële wedstrijden vanaf het weekend van 13 – 14 juni 2020.

 

We wensen u veel succes toe !

 

Voor de leden van de NRBB,

De nationale voorzitter,

Pascal Bodengien.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

03/06/20


Mededeling van de KBDB


Beste Leden,

Beste bestuursleden van de verenigingen,


Als Voorzitter van KBDB ben ik verheugd jullie onderstaande “officieel nieuws” te kunnen melden.


We hebben eindelijk de mogelijkheid om onze geliefkoosde sport, DE DUIVENSPORT, opnieuw ten volle uit te oefenen dus weer volop WEDSTRIJDEN MET DUIVEN!

Het Vlaams crisiscentrum heeft ons bevestigd dat:

Sportwedstijden met duiven in eigen land toegelaten zijn vanaf 8 juni.
Wedstrijden in het buitenland in principe pas vanaf 15/6 (dit tenzij de Franse grens, volgens de website van FOD Buitenlandse Zaken, al open zou zijn, vanaf 8 juni)
Morgen zal er verder worden gecommuniceerd.


Namens de leden van de NRBB,

De nationale voorzitter,

Pascal Bodengien.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

01/06/20


Mededeling van de KBDB

 

 

Beste leden-liefhebbers,

 

Vooreerst willen wij jullie laten weten dat de KBDB een sponsoring van 4.700 chirurgische mondmaskers mocht ontvangen van Kris Cleirbaut, Celine Sun en Geert De Clercq. Deze zullen door KBDB onder alle verenigingen in België worden verdeeld.

 

Een bijkomende sponsoring van 5.000 mondmaskers zal eerstdaags op de KBDB worden geleverd. Wie is deze gulle schenker? Deze zijn afkomstig van ”European Pigeon Website” en dit via tussenkomst van dhr Eddy Grootjans.

 

En dit allemaal als steun voor de KBDB.


Vanwege de KBDB en al haar leden willen we deze mensen hiervoor van harte danken!


Ten tweede, stellen we met genoegen vast dat we, ook na de tweede week van trainingsvluchten binnen onze landsgrenzen,

 • met vele lossingsplaatsen
 • de bijkomende problematiek van de Nederlandse lossingen in Frankrijk die België overvliegen
 • een massa ingekorfde duiven

in het algemeen van een vlot tot zeer vlot verloop kunnen spreken.

 

Dit stemt me als KBDB-Voorzitter bijzonder tevreden!

 

Ik wil hiervoor een woord van dank uitspreken aan eenieder van jullie:

 • onze liefhebbers omdat ik verneem dat overal alles vlot verloopt qua inkorvingen en onze opgelegde Covid-19 maatregelen goed worden opgevolgd.
 • alle lokalen en bestuursleden voor al hun geleverde inspanningen
 • onze vervoerders en onze lossingsverantwoordelijken die voortreffelijk werk leveren en er onderling een goede communicatie op na houden.

Wij danken alle liefhebbers die, via alle mogelijke middelen, ons hebben geholpen en ons hebben bijgestaan met raad en daad.

 

Afgelopen vrijdag werd ons door een liefhebber, Norman Horemans uit Wilrijk, gemeld dat er zich naast de A12, twee Duitse duivensporten bevonden. We gaan hier uiteraard een onderzoek naar instellen. BEDANKT NORMAN en dit in naam en ter bescherming van al onze liefhebbers. Hiermee help je de duivensport vooruit en bescherm je de duiven van al onze duivenliefhebbers.

 

Verder wil ik mij, als Voorzitter, ook excuseren voor de iets gebrekkige communicatie van de voorbije week. Het was inderdaad soms nogal onduidelijk. Als het minder goed is moeten we dit ook durven toegeven, we zijn ten slotte ook maar mensen maar we doen ons best om hieraan te werken.

 

Deze nieuwsbrief is er één met veel frustratie ....maar ook één van hoop.
Aan de basis daarvan: de geldende maatregelen van de Belgische Overheid, waarbij alle logica ontbreekt!

De feiten tot op heden:

 • Het opleren van duiven is momenteel enkel toegestaan op Belgisch grondgebied!  Voor de lossingen op Frans grondgebied blijft het licht meedogenloos op rood.  Een regelgeving die er niet is in bv. Nederland, Duitsland, Luxemburg.  Vandaar de mogelijkheid bij onze noorderburen tot het inrichten van trainingsvluchten vanuit Frankrijk.  Zondermeer wordt de Belgische duivensport hierbij “en plein public” simpelweg belachelijk gemaakt!  Temeer daar de Franse duivenfederatie FCF de nodige lossingsvergunningen aan de KBDB heeft afgeleverd.

-     Daarbovenop geldt er nog steeds een verbod op (sport)evenementen tot 31 juli.  Tot op heden valt duivensport, als recreatieve sport, onder diezelfde gezamenlijke noemer. Het is uiterst bedroevend dat de Federale Crisis-cel hierop tot op de dag van vandaag geen enkele uitzondering wil toestaan.  Dit ondanks het feit dat alle nodige argumenten inzake duivensport al meerdere weken in hun bezit zijn.

Tot daar de geldende Belgische wetgeving, waar wij als KBDB onmogelijk onderuit kunnen. Hoe graag we dat ook willen en proberen… het blijft de enige realiteit. 

Uiteraard begrijpen we de groeiende ontevredenheid bij de liefhebbers. Die is trouwens volledig terecht! Maar laat het absoluut duidelijk zijn dat wij als KBDB reeds weken al het mogelijke doen om zo snel als mogelijk de nodige versoepelingen te bekomen. Dagelijks is er contact hieromtrent met zowel de Cel Dierenwelzijn als de Crisis-cel Binnenlandse zaken. Onze belangen worden met volle inzet verdedigd door de bevoegde Minister in hoogsteigen persoon. Jammer genoeg blijkt politiek in België een spel met veel spelers maar bitter weinig realisaties.

De komende week wordt cruciaal om het seizoen 2020 nog enigszins te redden. We kregen echter wel positieve berichten vanuit de bevoegde instanties. Daarom werden er reeds voor woensdag 3 juni een aantal lossingsvergunningen in Frankrijk aangevraagd. Doch willen we niet op de zaken vooruit lopen en uitspraken doen zonder enige zekerheid. Het is namelijk niet de KBDB maar enkel het Kabinet Binnenlandse Zaken, de Crisiscel / GEES en Dierenwelzijn die bij machte zijn eventuele versoepelingen door te voeren. Intussen blijft de KBDB onverstoord knokken om te bekomen wat onze duivensport toebehoort… spel en plezier voor iedereen!

Uit het diepste van ons hart hopen we dan ook om jullie eerstdaags positief nieuws te mogen brengen !

Zoals u zult begrijpen, is het actueel te kort dag om aanstaande woensdag 03/06/2020 reeds duiven te lossen in Frankrijk, zodat dezelfde Belgische leervluchten zullen worden ingericht als afgelopen woensdag nl.

Wie lost waar?

 

Woensdag 03/06/2020

Vlaams-Brabant: Quiévrain (sector I) - Fleurus (sector II & III) - Momignies (sector II & III)

West-Vlaanderen : Momignies – Tournai/Doornik

Oost-Vlaanderen: Quiévrain (Midden) – Momignies (westenlijn & mid-west & midden) – Tournai (mid-west – westenlijn)

Limburg : Hannut - Mettet – Sint-Truiden

Antwerpen Quiévrain – Momignies – Fleurus - vlucht in de buurt van Brussel

Hainaut: Momignies

Brabant wallon : Momignies

Liège : Cul-des-Sarts - Achêne

Namur : Cul-des-Sarts

Wij vragen iedereen om regelmatig onze website en facebookpagina te consulteren aangezien er onmiddellijk zal gecommuniceerd worden van zodra wij meer nieuws ontvangen.

Namens de leden van de NRBB,


De nationale voorzitter,


Pascal Bodengien.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

26/05/20


Mededeling van de KBDB

 

Aansluitend op onze mededeling van gisterenavond en rekening houdend met de geformuleerde aanvragen en/of de negatieve reacties van bepaalde provinciale entiteiten, zag de nationale raad van beheer en bestuur zich genoodzaakt om een alternatief uit te werken, hetgeen, blijkbaar, volgens de verstrekte informatie, zou beantwoorden aan de wensen van een groot deel van de provinciale entiteiten en dus aan de verwachtingen van hun liefhebbers.

 

In deze periode van “Covid-19” is het uiteraard niet de bedoeling om de liefhebbers meermaals per week naar het lokaal te laten gaan om in te korven. Dit is dan ook één van de redenen waarom volgend alternatief werd uitgewerkt.

 

Dit alternatief voorziet:

 1. 1 leervlucht tijdens week (op Waals grondgebied), op woensdag – raadpleeg tabel hierna
 2. Leervluchten zijn toegelaten alle weekdagen in Vlaanderen (bvb. Vilvoorde, Beersel, Aalst, ….)
 3. Leervluchten  (naar keuze van de provincies)
 • op zaterdag voor de Waalse provincies
 • op zondag voor de Vlaamse provincies

 

Wie lost waar en wanneer?

 

Woensdag 27/05/2020

Vlaams-Brabant: Quiévrain, Fleurus & Momignies

West-Vlaanderen : Momignies – Tournai

Oost-Vlaanderen Quiévrain – Momignies – Tournai

Limburg : Hannut, Mettet – Sint-Truiden

Antwerpen Quiévrain – Momignies – vlucht in de buurt van Brussel

Hainaut: Momignies

Brabant wallon : Momignies

Liège : Cul-des-Sarts & Achêne

Namur : Cul-des-Sarts

 

Zaterdag 30/05/2020

Hainaut : Momignies

Brabant wallon : Momignies

Liège : Cul-des-Sarts & Achêne

Namur : Cul-des-Sarts, Sugny

Luxembourg : Virton

 

Zondag 31/05/2020

Vlaams-Brabant : Bouillon (vervoerder Lathouwers & Bauwens – interprovinciale lossing), Quiévrain, Momignies

West-Vlaanderen: Tournai, Momignies

Oost-Vlaanderen: Tournai, Bouillon (interprovinciale lossing), Quiévrain, Momignies

Limburg : Hannut, Sint-Truiden, Chimay

Antwerpen : Bouillon (interprovinciale lossing), Quiévrain, Momignies

 

Wij danken iedereen voor hun inspanningen en we verontschuldigen ons voor de soms verwarrende en ingewikkelde communicatie maar het is uiteraard de bedoeling dat iedere provincie aan de wensen van de leden kan tegemoetkomen en er rekening wordt gehouden dat er geen kruislossingen worden uitgevoerd.

 

Er is maar één weg: TOUS ENSEMBLE!!!

 

Voor de leden van de NRBB,

De nationale voorzitter,

Pascal Bodengien.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

25/05/20


Mededeling van de KBDB


De eerste opleervluchten waren een groot succes en de liefhebbers waren blij hun duifjes opnieuw terug te zien keren op het hok. Het was de moeite waard en hartverwarmend. Het was gewoonweg prachtig !

Deze eerste vluchten dienden “op een drafje” te worden ingericht maar kenden een goed verloop.

De KBDB en de lossingsverantwoordelijken, die we hierbij willen bedanken voor het geleverde werk, hebben al wat geleerd van dit eerste “grote” weekend.

De grote hoeveelheid lossingen per lossingsplaats, de vermenigvuldiging van het aantal lossingsplaatsen per provincie en de wijzigingen in de vlieglijn vergroten de risico's.

Voor de opleervluchten deze week : deze zullen voor alle PE’s/SPE’s worden ingekorfd op dinsdagavond (26/05) met lossing op woensdag (27/05).

Voor de leervluchten tijdens het weekend werd een onderscheid gemaakt tussen de gebruikelijke en de traditionele lossingsplaatsen (Quiévrain, Momignies, Chimay, Mettet, Achêne en Cul des Sarts) met lossing op zondag en de uitzonderlijke lossingsplaatsen (Doornik, Bouillon, Fleurus, Arlon, Virton, …) met lossing op zaterdag.

Er dient op de traditionele lossingsplaatsen verplichtend te worden gelost op het vroegst mogelijke en gunstige lossingsuur (6u50) en de verste afstanden eerst.

Vanaf volgende week zullen de leervluchten tijdens de week worden ingericht op dinsdag (uitzonderlijke lossingsplaatsen) en woensdag (traditionele lossingsplaatsen).

Het verbod op collectieve lossingen op maandag, dinsdag en vrijdag, opgenomen in ons persbericht van 18/05/2020, wordt gewijzigd in maandag, donderdag en vrijdag.

Deze nieuwe bepalingen zijn van kracht vanaf woensdag 27/05/2020.

Hartelijk dank aan de mandatarissen van de PE’s/SPE’s voor hun begrip in het belang van
onze duiven.

Dit is een tijdelijke oplossing en hopen dat we u, zo vlug als mogelijk, goed nieuws kunnen brengen, het nieuws waar we allemaal op wachten.

De KBDB hoopt de komende dagen een positieve reactie te ontvangen op de vele interventies en stappen dewelke werden ondernomen bij de bevoegde autoriteiten.

Een tweede punt waar wij onze liefhebbers en verenigingen wensen in te lichten is het feit dat de inrichter CFW ons informeerde dat zij voor 2020 hun activiteiten zullen opschorten.

Wij willen onze verenigingen en liefhebbers informeren van het antwoord, hetgeen werd verstrekt aan betrokkene.

Heer Voorzitter,
Heren Leden van het comité van CFW,

We hebben kennis genomen van uw beslissing om alle activiteiten van CFW voor het seizoen 2020 “op te schorten”.

Dit is zeker een doordachte beslissing van alle leden van het comité van CFW.

Het is niet aan ons om erop te reageren of de relevantie ervan te beoordelen. De elementen of argumenten die in uw briefwisseling van 23.05.2020 naar voren worden gebracht, zijn, naar we hopen, zeker niet de enige punten die hebben geleid tot deze cruciale beslissing van CFW.
We weten pertinent zeker dat de werkwijze van het nieuwe KBDB-bestuur u niet past. De leden van de NRBB hebben een nieuwe kijk op het beheer van de duivensport, het respect voor dierenwelzijn en vooral het primordiaal belang van de Belgische liefhebbers.

Helaas, voor de Belgische duivensport, veroorzaakt uw beslissing een directe en sportieve schade aan vele duivenliefhebbers en leden van uw organisatie, wiens loyaliteit en inspanningen om uw programma voor te bereiden, niet zwaar genoeg hebben doorgewogen in uw besluitvorming.

Als federatie kunnen we onze liefhebbers niet in de steek laten en zullen we alle kansen grijpen die zich zullen voordoen, zodat geen van hen door deze situatie, volledig buiten hun wil om, worden gestraft.

Actueel blijken, volgens onze informatie, de door de KBDB ondernomen stappen om te kunnen lossen in Frankrijk, positief te evolueren.

Sommige inrichters hebben, teneinde samen te werken, al een schema van "nationale en internationale" noodkalender opgesteld dewelke, zelfs als deze kalender binnen enkele weken aanvangt, nog steeds standhoudt en zou kunnen voldoen aan de verwachtingen van alle duivenliefhebbers van het land.

De duivenliefhebbers die door de eenzijdige beslissing van CFW worden getroffen, moeten daarom ook voldoening vinden.

Sommige details zullen in overleg met de Belgische inrichters en internationale partners geregeld worden, maar enkel met goede wil kan de duivensport zegevieren in dit ongelijke gevecht.


De nationale voorzitter,
De voorzitter van het NSC
Pascal Bodengien. Denis Sapin.

Voor de leden van de NRBB,
De nationale voorzitter,


Pascal Bodengien.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

23/05/20


Mededeling van de KBDB


Beste Liefhebbers,

 

De voorzitter van het Nationaal Sportcomité van de KBDB heeft beslist dat, zolang er niet verder kan worden gelost dan in België en in het welzijn van de (jonge) duiven, ALLE lossingen (leervluchten) in QUIEVRAIN voor de PE’s Vlaams-Brabant, Oost-Vlaanderen en Antwerpen op Provinciaal niveau zullen gebeuren, zoals dit op donderdag 21 mei het geval was.

Met sportieve groeten,

 

Denis Sapin.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18/05/20


Mededeling van de KBDB

Aansluitend op de inlichtingen, verstrekt in de mededeling van 16/05/2020, werden de volgende beslissingen genomen door het KBDB-crisiscomité "Covid-19":

Gezamenlijke opleervluchten zijn toegestaan ​​voor alle verenigingen in België. Deze starten op donderdag 21/05/2020 (inkorving woensdag 20/05/2020). De categorie jonge duiven start pas op woensdag 27/05/2020.
Opleervluchten op Waals grondgebied zijn enkel toegestaan ​​op woensdag, donderdag, zaterdag en zondag.
De lossingen zullen dienen te worden uitgevoerd op het vroegst mogelijke en gunstige lossingsuur mits inachtneming van het principe dat de verste afstanden als eerste zullen worden gelost. Deze inlichtingen, ook deze van de opleervluchten, zullen worden gepubliceerd op de website van de KBDB en zijn tevens beschikbaar op de telefoonnummers: 02 / 896.54.54 (Nederlandstalig) - 02 / 896.54.55 (Franstalig).
verenigingen die wensen in te korven (en hun akkoordverklaring hebben teruggestuurd naar de KBDB) dienen contact op te nemen met hun vervoerder. De verenigingen dienen de naam van de chauffeur, aan wie zij hun duiven toevertrouwen, vermelden op de lijst met de namen van de inkorvende liefhebbers.
Een document, waarbij de aansprakelijkheid van de vereniging op het vlak van “Covid-19” wordt beperkt, zal op de website worden gepubliceerd. De KBDB vraagt ​​dat dit document zal worden opgehangen in de inkorvingsburelen.
Volgende etappes voor de verschillende provincies werden weerhouden:

- Limburg: Les Isnes, Chimay

- Vlaams-Brabant: Quiévrain, Fleurus, Momignies

- Oost-Vlaanderen: Moeskroen, Quiévrain en kortere opleervlucht (in de buurt van Aalst)

- Antwerpen: Quiévrain, Momignies en kortere opleervlucht (in de buurt van Brussel)

- West-Vlaanderen: Quiévrain, Doornik, Le Touquet

- Henegouwen: Momignies, Bouillon

- Namen: Cul des Sarts, Virton, Arlon

- Luik: Cul des Sarts

- Waals-Brabant: Momignies

- Luxemburg: /

De op de lossingsplaats aanwezige vervoerders dienen verplichtend contact op te nemen met de verantwoordelijke van de lossingsplaats en, zoals voor de wedvluchten, met de lossingsverantwoordelijke van de regio waarvoor zij het vervoer uitvoeren.


De eerder tussen de PE’s/SPE’s genomen beslissingen blijven van toepassing tijdens het weekend.


Voor de verenigingen dewelke met eigen vervoer hun duiven lossen en in orde zijn met de regelgeving dienaangaande uitgevaardigd door de KBDB (keuring voertuig, lidkaart vrachtvervoerder, …) kunnen geen lossingen uitvoeren op het Waalse grondgebied op maandag, dinsdag en vrijdag.


We danken de aanwezige vervoerders voor hun actieve deelname aan de ontwikkeling van dit project van heropstarting.


Voor de leden van de NRBB,

De nationale voorzitter,

Pascal Bodengien.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

16/05/20


Mededeling van de KBDB


Eén van onze vorige mededelingen begonnen we met:

Stap voor stap komen we dichterbij …

Ondertussen werden al veel stappen ondernomen teneinde het sportseizoen 2020 op gang te brengen. Het was een moeilijk proces maar eveneens een uitdaging met vele slapeloze nachten.

EN ………..

vanavond om 19u30 viel volgende e-mail in mijn mailbox:

 

Geachte Heer Bodengien,


De Federale Crisiscel is vandaag samengekomen.

Het volgende zal bijkomend vanaf 18 mei worden toegelaten. De website van de FOD Volksgezondheid zal nog hiertoe worden aangepast (https://www.info-coronavirus.be/nl/faq/):

“Is duivensport toegestaan?

Ja, in het kader van het welzijn van de dieren, niet in wedstrijdverband en trainingen zijn enkel toegestaan binnen België, mits social distancing tussen de eigenaars.”

Wedstrijden met dieren (waaronder duiven) blijven dus verboden.

Men ziet dat als evenementen en samenkomst van mensen, hetgeen verboden is. Men wil hier dan ook geen uitzondering voor toestaan voor wat betreft duivenwedstrijden.

Jullie vraag zal hoe dan ook door ons verder onder de aandacht gebracht worden van de Federale Crisiscel.

Met vriendelijke groeten, 

Kabinet Vlaams viceminister-president Ben Weyts

Wat betekent dit?

We zijn weer een stapje verder nl. vanaf 18/05/2020 mogen gezamenlijke leervluchten (dus GEEN wedvluchten) worden ingericht en UITSLUITEND in BELGIE en dit uiteraard onder STRIKTE voorwaarden en mits respect van het vademecum, het draaiboek waaraan de liefhebbers en de verenigingen zich dienen te houden EN hetgeen bijgevoegd wordt gepubliceerd.

We gaan onmiddellijk in onderhandeling om ook leervluchten te mogen inrichten vanuit Frankrijk. Voor de verdere afhandeling staan we reeds rechtstreeks in contact met Minister De Crem, Minister van Binnenlandse Zaken en hoofd van de Nationale Crisiscel.

Qua vluchtprogramma dienen nog besprekingen te worden gevoerd met het crisiscomité “Covid-19” van de KBDB en hierop aansluitend met de vervoerders. Dit overleg zal aanstaande maandag 18/05/2020 plaatsvinden.

Wij communiceren hierover zo vlug als mogelijk.

Wij wensen van deze gelegenheid gebruik te maken om al onze liefhebbers, de besturen van de verenigingen, de personen die hebben bijgedragen tot het bekomen van een positieve afhandeling van dit moeilijke dossier, …… enfin, IEDEREEN, die de uitgevaardigde maatregelen stipt hebben opgevolgd, BEDANKEN want zonder al deze inspanningen van EENIEDER hadden wij nooit dit resultaat kunnen bereiken. Zoals reeds meermaals gezegd: “TOUS ENSEMBLE”.


We dringen nogmaals aan om de door de overheid uitgevaardigde veiligheidsmaatregelen in de strijd tegen “covid-19” strikt op te volgen.


Voor de leden van de NRBB,

De nationale voorzitter,

Pascal Bodengien.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13/05/20


Mededeling van de KBDB

Zoals jullie vanmiddag op de persvoorstelling van onze Premier, na de zitting van de Nationale Veiligheidsraad, konden vaststellen, komen er pas vanaf aanstaande maandag 18 mei een aantal versoepelingen.

We vernemen vanuit betrouwbare bron dat bepaalde versoepelingen ook onze duivensport zullen aanbelangen.

We wachten uiteraard hiervoor de officiële bevestiging van de bevoegde overheidsdiensten af.

In functie van de eventuele versoepelingsmaatregelen zal dan ook een overleg plaatsvinden met het KBDB-crisiscomité “Covid-19” teneinde de evolutie van het dossier te bespreken en de gevolgen hiervan op het wedvluchtseizoen 2020 aan te kaarten.

Dit KBDB-crisiscomité heeft een draaiboek klaar met toelichtingen en maatregelen voor alle verenigingen en liefhebbers en zal spoedig aan alle lokalen, via e-mail worden verstuurd evenals worden gepubliceerd op de website van de KBDB.

Zodra we meer officieel nieuws hebben, zullen we dit onmiddellijk communiceren.


Voor de leden van de NRBB,
De nationale voorzitter,
Pascal Bodengien.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11/05/20


Mededeling van de KBDB

Stap voor stap komen we dichterbij … maar hiervoor dienen we ons uiteraard strikt te houden aan de door de federale overheid uitgevaardigde veiligheidsmaatregelen.

Wat werd er reeds verwezenlijkt?
- U kunt uw verdwaalde en aangekochte duiven ophalen in België en Nederland
- Individueel opleren tot maximum 25 km
- Koppelen van de duiven – De verengingen dienen hiermee klaar te zijn alvorens de wedvluchten zullen aanvangen
Voorwaarden:
1 persoon van de vereniging (verantwoordelijke voor de koppelingen, zoals vermeld op de inlichtingsfiche van de vereniging)
 in het lokaal of bij hem thuis
 op afspraak
 Een lijst met de afspraken dient opgemaakt te worden en eveneens in de vereniging te worden bijgehouden
 De maatregelen van “social distancing” evenals de veiligheidsvoorschriften qua ontsmetting en dragen van een mondmasker dienen gerespecteerd te worden.
Voor deze maatregelen en toelatingen werd er hemel en aarde verzet. Wij hebben uiteraard het volste begrip aangezien de crisiscel van de federale overheid overbelast is met meer prangende vragen. Duivensport was voor hen onbekend terrein.


Wat is de volgende stap?
- Gezamenlijke opleervluchten organiseren
Het dossier, waarover reeds eerder sprake in een vorige mededeling, werd ingediend bij de bevoegde instanties teneinde dergelijke opleervluchten te mogen organiseren. Hartelijk dank hiervoor aan leden van het KBDB-crisiscomité “Covid-19” en de personen die hebben meegewerkt om de richtlijnen duidelijk uit te schrijven. Er werd een overleg aangevraagd om ons dossier persoonlijk te verdedigen. Momenteel zijn de bevoegde overheidsdiensten ons dossier aan het onderzoeken en hopen vlug op een positief antwoord.

De KBDB krijgt spijtig genoeg ook negatieve commentaar van zijn liefhebbers en meer bepaald over het feit dat Nederland vanaf vandaag gezamenlijk mag beginnen opleren, in Frankrijk versoepelingen worden afgekondigd, in Duitsland reeds vluchten worden ingericht.

Iedereen dient er zich bewust van te zijn dat in België alle versoepelingen op federaal vlak dienen goedgekeurd te worden daar waar bvb. in Frankrijk de verantwoordelijken van de onderscheidenlijke departementen zelf bepaalde versoepelingen kunnen toestaan.

De KBDB hoopt dan ook dat dergelijke negatieve uitlatingen van bepaalde liefhebbers geen schade zullen berokkenen indien de federale overheid over ons dossier een beslissing zal nemen.

Op voorstel van de leden van de nationale raad van beheer en bestuur en mits goedkeuring door het KBDB-crisiscomité “Covid-19” is de KBDB overgegaan tot de aankoop van alcoholgel, dewelke door de verenigingen bij de KBDB zal kunnen worden besteld, zodat de prijs kan worden gedrukt. Meer info volgt.

Uit onverwachte hoek kwam er ook goed nieuws aangaande de mondmaskers, te gebruiken door de medewerkers van de verenigingen, dewelke zullen worden verplicht indien gezamenlijke opleervluchten zullen worden toegestaan. Meer info dienaangaande zal eveneens later worden medegedeeld.

Indien gezamenlijke leervluchten zullen mogen worden ingericht, zullen de vereniging “op afspraak” dienen te werken. De liefhebber zal voorafgaandelijk (2 dagen op voorhand) de vereniging dienen te verwittigen indien hij komt inkorven en met hoeveel duiven. Er zal hem dan een uur worden medegedeeld waarop hij in de vereniging zal worden verwacht. Hij wacht uiteraard op de parking van het lokaal zijn beurt af.

Vanwege een liefhebber, met een warm hart voor de duivensport, hebben wij reeds een project van file gekregen, dewelke door de vereniging kan worden gebruikt, om een afsprakenschema in goed banen te leiden. Deze file zal eerstdaags worden gepubliceerd.

Problematiek van de verdwaalde duiven!!!

De KBDB ontvangt veel telefoontjes, vooral van niet-duivenliefhebbers die een verdwaalde duif hebben opgevangen. Sommige liefhebbers, dewelke hun duifje niet wensen of kunnen ophalen (soms wegens hoge leeftijd, geen vervoer, …), geven een onsportieve reactie ten overstaan van de opvanger, dewelke eigenlijk een euforische reactie van de eigenaar verwachten indien hun duifje wordt gemeld.

Hieraan willen wij ook een oplossing bieden. Het imago van de Belgische duivensport blijft prioritair.

Er zal een NOODNUMMER in het leven worden geroepen teneinde de niet-duivenliefhebber verder te helpen en te begeleiden zodat het verdwaalde duifje ofwel door de eigenaar wordt opgehaald ofwel kan worden binnengebracht bij de verantwoordelijke van een vereniging in de buurt van de niet-duivenliefhebber.

Hierover zal later nog worden gecommuniceerd.

Manueel ingekorfde duiven

Bepaalde verenigingen vragen ons ook waar, wanneer, de kostprijs, …. van de controlechips dewelke eventueel zullen worden gebruikt voor de manueel ingekorfde duiven. Deze problematiek dient nog te worden besproken tijdens een nationale algemene vergadering. Voorlopig wordt deze problematiek “on hold” geplaatst.

We blijven verder werken en komen hopelijk binnenkort met goed nieuws.


Voor de leden van de NRBB,
De nationale voorzitter,
Pascal Bodengien.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

07/05/20


Mededeling van de KBDB


Wij hopen zo vlug als mogelijk dat gezamenlijke opleervluchten kunnen doorgaan, zowel in België als in Frankrijk, en dat vervolgens het sportseizoen 2020 kan aanvangen.

Er zal een tweede bijeenkomst van het KBDB-crisiscomité “Covid-19” worden georganiseerd om onder meer deze opleringen in de verschillende regio's op punt te zetten.

Het crisiscomité nam, mits akkoord van een meerderheid van de leden van de algemene vergadering, de volgende beslissingen dewelke, tijdens de periode van de Covid-19, de gebruiken/gewoonten of reglementeringen vervangen:


1.Koppelen

Voor het koppelen van chipringen met identiteitsringen (art. 30 § 1 van het NSR) - 1 persoon van de vereniging (verantwoordelijke voor de koppelingen, zoals vermeld op de inlichtingsfiche van de vereniging) in het lokaal of bij hem thuis & op afspraak. Een lijst met de afspraken dient opgemaakt te worden en eveneens te worden bijgehouden


2.Loodjes/verzegelingstrips

De formulieren moeten worden ingevuld zoals in het verleden, maar in het lokaal worden bewaard.


3. Aanpassing van de transportmaatregelen voor reisduiven op basis van de algemene richtlijnen van de overheid genomen in het kader van de strijd tegen covid-19


Volgende week zal een vademecum, ter attentie van de liefhebbers en de verenigingen, met gedetailleerde instructies, worden gepubliceerd.

We nodigen onze liefhebbers en verenigingen uit om kennis te nemen van deze praktische informatie op onze site. Deze informatie wordt regelmatig bijgewerkt.

Het heeft geen zin contact op te nemen met de crisiscel van de federale overheid over dit onderwerp. Deze krijgen enorm veel vragen en zijn begrijpelijkerwijze niet gespecialiseerd in de duivensport.


Uw federatie onderneemt de nodige stappen voor u.


Actueel wordt een dossier samengesteld en een persoonlijk onderhoud gevraagd bij de bevoegde diensten van de federale overheid teneinde onze belangen te verdedigen. We houden jullie uiteraard op de hoogte!


Gezien de problematiek dewelke zich stelde met de individuele lossingen, vragen we u ook om met de grootste omzichtigheid om te gaan met publicaties op niet-officiële websites dewelke ingaan tegen het gemeenschappelijk belang van eenieder onder ons.


Voor de leden van de NRBB,

De nationale voorzitter,

Pascal Bodengien


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

05/05/20


Mededeling van de KBDB 

Zoals gisteren medegedeeld, heeft vandaag het eerste overleg plaatsgevonden met het crisiscomité “Covid-19”, ingesteld in de schoot van de KBDB.

Deze vergadering is alle sereniteit verlopen met een positief resultaat.

Ik wens dan ook mijn collega’s, zetelend in dit crisiscomité, hartelijk te danken voor hun positieve inbreng.

Bepaalde voorstellen (zoals afwijkingen op de KBDB-reglementen) behoren uiteraard tot de bevoegdheid van de nationale algemene vergadering.

Er werden voorstellen geformuleerd, vooral in het belang van de veiligheid van onze liefhebbers en de helpers in de verenigingen voor wat de inkorvingen betreffen. We willen van deze gelegenheid gebruik maken om de helpende handen in de verenigingen te bedanken.

MEER NIEUWS VOLGT!


Voor de leden van de NRBB,
De nationale voorzitter,
Pascal Bodengien.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


04/05/20


Mededeling van de KBDB 

De leden van de nationale raad van beheer en bestuur wensen vooreerst AL hun leden te danken voor het strikt opvolgen van de beperkingsmaatregelen, opgelegd door de federale overheid, ingevolge de uitbraak van de coronacrisis evenals AL hun verenigingen, dewelke reeds met de voorbereidingen zijn begonnen om zowel hun liefhebbers als hun medewerkers, op een veilige manier, te laten inkorven.

HARTELIJK DANK ALVAST!

Ook de leden van de nationale raad van beheer en bestuur hebben slapeloze nachten achter de rug. Soms dienden heel moeilijke knopen te worden doorgehakt.

En zoals eerder gemeld:
UITZONDERLIJKE SITUATIES VRAGEN OM UITZONDERLIJKE MAATREGELEN.

We kregen als bestuur vele felicitaties, aanmoedigingen & steunbetuigingen zowel van onze verenigingen, bestuursleden van onze verenigingen, liefhebbers, ja zelfs van mensen buiten onze federatie.

HARTELIJK DANK IEDEREEN!

SAMEN voeren wij deze strijd teneinde de impact van het “covid-19” virus te verminderen zowel op het vlak van onzer aller gezondheid als op het vlak van onze geliefde duivensport.


Zoals jullie al hebben vernomen werd, in de schoot van de KBDB, een crisiscomité “Covid-19” opgericht. Een eerste overleg vindt morgen, 05/05/2020 plaats.

Dit comité is samengesteld uit:
- 1 vertegenwoordiger (nationaal mandataris) per provincie of 1 lid van het comité aangeduid door deze laatste
- 5 leden van de nationale raad van beheer en bestuur

Dit crisiscomité werd opgericht om de voorwaarden/richtlijnen op te stellen teneinde de start van de gezamenlijke opleervluchten en later de wedvluchten voor te bereiden en dit enkel in het kader van de “Covid-19”crisis, hetgeen betekent dat dit comité, zowel qua bevoegdheden als qua tijd, beperkt is.

Het opstellen van de kalender van de leer- en wedvluchten voor wat betreft de snelheid en de kleine halve-fond blijft een uitsluitende bevoegdheid van de comités van de onderscheidenlijke PE’s/SPE’s.

Wijzigingen aan de (inter)nationale wedvluchtkalender 2020 evenals de eventuele wijzigingen/afwijkingen aan het NSR behoren tot de bevoegdheid van het nationaal sportcomité en de uiteindelijke beslissing dienaangaande zal worden genomen door de nationale mandatarissen.

Na deze vergadering gaan we uiteraard nog communiceren.


Zorg goed voor jezelf en je familie.


SAMEN komen we er wel!


Voor de leden van de NRBB,
De nationale voorzitter,
Pascal Bodengien.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

29/04/20


Print dit document af en neem het zeker mee wanneer u gaat opleren om bij eventuele politiecontrole problemen te vermijden.


Klik hier


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

27/04/20


Mededeling van de KBDB


Alle Belgen, waaronder zeker onze duivenliefhebbers, hebben vol ongeduld gewacht op de persconferentie van de federale overheid gehouden na de zitting van de veiligheidsraad van afgelopen vrijdag 24/04/2020.

Na het uitgelekte rapport van deze veiligheidsraad van enkele dagen ervoor was iedereen hoopvol en werd er gedacht aan verstrekkende versoepelingsmaatregelen maar…..

tot 04/05/2020 werden er weinig tot geen versoepelingen aangekondigd.

We dienden met z’n allen vast te stellen dat de versoepelingsmaatregelen PROGRESSIEF zullen worden toegepast en wekelijks zullen worden geëvalueerd teneinde de covid-19 pandemie onder controle proberen te houden.

Zaterdagochtend 25/04/2020, heeft de KBDB onmiddellijk contact opgenomen met de corona-crisislijn van de federale overheid teneinde vanaf 27/04/2020 toch de liefhebbers de mogelijkheid te bieden om hun duiven individueel te mogen opleren. Een antwoord werd gevraagd tegen uiterlijk vandaag. Hierna de e-mail dewelke afgelopen zaterdag werd verstuurd:

De KBDB (Koninklijke Belgische Duivenliefhebbersbond) met +/- 16.000 aangesloten en effectieve leden en +/- 500 verenigingen heeft van bij de aanvang van de coronacrisis de door de federale overheid opgelegde maatregelen strikt opgevolgd.

Wekelijks werden onze leden en onze verenigingen geïnformeerd over de stand van zaken en hebben wij hen aangezet en aangedrongen om de door de federale overheid opgelegde maatregelen strikt op te volgen.

De uitbraak van de Covid-19 pandemie viel samen met de start van het duivenseizoen: jonge duiven (geboren in 2020) dienen in een eerste fase individueel te worden opgeleerd, hetgeen betekent dat de liefhebber zijn jonge duiven in een mand plaatst en deze, op een afstand van +/- 25 kilometer, gaat lossen in de vrije natuur, zodat de duiven naar het hok kunnen weerkeren. Per keer dat de duiven individueel worden opgeleerd wordt de afstand groter tussen de lossingsplaats en het hok.

De duiven moeten, voor hun eigen welzijn, op steeds verdere afstanden worden gelost teneinde hun oriëntatie vermogen en hun drang om naar het hok terug te keren NIET te verliezen.

Waarom zijn dergelijke opleringen ONTONTBEERLIJK in het kader van DIERENWELZIJN:
- Jonge duiven die te lang op het hok verblijven en niet worden opgeleerd verliezen hun oriëntatie vermogen
- Duiven die hun oriëntatie vermogen verliezen, raken verdwaald en keren niet meer terug naar het hok
- Verdwaalde duiven vliegen zich ofwel te pletter of vinden op een bepaald moment geen eten meer en komen te sterven

De hierboven uitgewerkte theorie wordt gestaafd door dierenartsen gespecialiseerd in reisduiven (bijgevoegd).

Het individueel opleren wordt zowel door “Dierenwelzijn Vlaanderen” als “Dierenwelzijn Wallonië” ondersteund met een POSITIEF advies (zie bijlage).

Ook in de ons omringende landen, zoals Nederland en Duitsland, alwaar de pandemie eveneens woedt, worden nu reeds de individuele opleringen toegestaan door de bevoegde overheidsdiensten.

Bovendien is bewezen, via wetenschappelijk ondersteunde studies, dat de duif het virus niet kan overdragen (zie bijlage).

Kunt u ons, vandaag of morgen (25 of 26/04/2020), bevestigen dat dergelijke opleringen eventueel vanaf maandag 27/04/2020 en zo niet, vanaf 04/05/2020 worden toegestaan?

We moeten maandag aanstaande 27/04/2020 onze liefhebbers en verenigingen hierover informeren.

Hartelijk dank voor een snelle respons.

De nationale voorzitter,
Pascal Bodengien.

Gisteren en ook vandaag nog werd telefonisch contact opgenomen met de crisislijn van de federale overheid EN

in het kader van het welzijn van onze duiven krijgen wij vanaf heden

groen licht om uitsluitend in België individueel op te leren! 
GO!!! Hartelijk dank aan de bevoegde diensten van Dierenwelzijn Vlaanderen en Wallonië en aan de
gespecialiseerde dierenartsen!

Wij willen hierbij duidelijk stellen dat de toelating om vanaf heden INDIVIDUEEL op te leren ENKEL wordt verleend in het kader van “DIERENWELZIJN” en NIET in het kader van de “SPORT” d.w.z. dat de toelating tot het individueel opleren niet wordt toegestaan om zich voor te bereiden op de komende wedvluchten maar wel terug te vinden is in het feit dat duiven die niet worden opgeleerd hun oriëntatievermogen verliezen en achteraf hun weg niet meer naar het hok zouden terugvinden.

De KBDB vraagt aan de liefhebbers om, zo veel als mogelijk in de voormiddag op te leren en op een maximale afstand van +/- 25 kilometer teneinde de liefhebbers, dewelke hun duiven op het hok uitlaten, geen al te grote verliezen zouden lijden. Enkel in uitzonderlijke gevallen (mensen die werken, hulpverleners,…) mag op een ander tijdstip opgeleerd worden.

Ook vanuit Frankrijk werd positief nieuws ontvangen. Aldaar worden er versoepelingen aangekondigd vanaf 11 mei 2020.

Noch de KBDB noch zijn verenigingen zitten stil:

- De KBDB heeft actueel prijsoffertes gevraagd teneinde over te gaan tot een gezamenlijke aankoop van alcoholgel, zodat de verenigingen deze bij de KBDB, tegen een gunstige prijs, kunnen aankopen
- Ook voor wat betreft de eventuele huur of aankoop door de vereniging van een betaalterminal (bancontact) werden inlichtingen ingewonnen maar de aankoop of de huur van dergelijk betaalterminals is afhankelijk van bank tot bank. Mocht u opteren voor dergelijke betaalwijze, raden wij de verenigingen aan hun bankinstelling te contacteren. Er kan uiteraard ook nog worden gewerkt met de reeds voorgestelde oplossingen zoals overschrijving, betaling van een voorschot, ….
- Van verschillende verenigingen hebben we reeds vernomen dat zij volop bezig zijn met hun voorbereidingen te treffen teneinde de opgelegde maatregelen van “social distancing” te respecteren, zoals o.m. hierna gedemonstreerd door de nationale ondervoorzitter van de KBDB, dhr Wim Logie

   

Enkele praktische info:
- Tijdsduur voor een dergelijke opstelling: 45 min
- Gebruikte materialen:
 dikke doorzichtige plastiek, te koop bij de doe-het-zelf zaken (+/- 6 € per lopende meter - breedte 140 cm)
 voorzien van een doorgeefluik zodat er geen contact is tussen de liefhebber en de inkorver
 kostprijs van deze opstelling (2 inkorvingstafels): +/- 40 EURO
- Na het inkorven moet de plastiek worden ontsmet

- Firma’s dewelke een plexiglas, op het adres van de vereniging leveren en dit binnen de 48 uur, tegen de prijs van +/- 60 EURO/m²:
 Metaplex 03/820.96.90 info@metaplex.be www.metaplex.be

 Q Creations 065/35.99.94

We doen dit voor AL onze liefhebbers, van jong tot oud, voor alle mannelijke en vrouwelijke duivenliefhebbers, we doen het voor IEDEREEN maar VOORAL VOOR ONZE DUIVEN:


Voor de leden van de NRBB,
De nationale voorzitter,
Pascal Bodengien.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

24/04/20


Mededeling van de KBDB 24-04-2020


De KBDB wil, los van de wekelijkse mededelingen, hierbij een stand van zaken meegeven over de stappen, die de nationale raad van beheer en bestuur, in het kader van de Covid-19-crisis, reeds ondernam.

Het lijkt ons opportuun om, niettegenstaande onze wekelijkse mededelingen, de huidige stand van zaken mede te delen aan onze leden en onze verenigingen voor wat betreft de stappen, dewelke de nationale raad van beheer en bestuur, in het kader van de Covid-19-crisis, heeft ondernomen en de impact hiervan op onze favoriete sport.

Op dit moment zorgt de KBDB ervoor dat de door de federale regering genomen maatregelen, door al onze leden, strikt worden nageleefd.

Individuele lossingen, het verzamelen van reisduiven voor de “One Loft Races” (om dezelfde redenen als diegenen welke het inrichten van vluchten onmogelijk maken), … zijn verboden.

De mogelijkheid om verloren (of gekochte) duiven op te halen, is de enige "uitzondering" die we hebben kunnen verkrijgen aangezien deze zijn gebaseerd op de essentiële principes van respect voor dierenwelzijn.

ALLE maatregelen m.b.t. de duivensport blijven van kracht. Voorlopig is er niets veranderd.

De KBDB wacht vol ongeduld op de aankondiging van nieuwe versoepelingsmaatregelen om duidelijkheid te krijgen in het beheer van dit dossier en om te kunnen genieten van de soepelere maatregelen in het belang van de duivensport.

In afwachting van dit groen licht, heeft de nationale raad van beheer en bestuur zijn voorbereidingen reeds getroffen en een dossier samengesteld waarmee de specifieke situatie van de duivensport in België aan de bevoegde beslissingsorganen kan worden voorgelegd.

Dit dossier, hetgeen enkel nog moet worden afgerond in samenwerking met de leden van het crisiscomité “Covid-19” (comité zal vergaderen in functie van de mogelijkheden dewelke hen zullen worden geboden door de versoepelingsmaatregelen) , ingesteld in de schoot van de KBDB, zal alle bepalingen bevatten waarmee onze vervoerders, onze verenigingen en onze liefhebbers dienen rekening te houden teneinde de inkorfprocedures "veilig" te laten verlopen en vrij te zijn van enig verwijt voor wat betreft de bestrijding van de verspreiding van covid-19 virus.

De doelstelling van dit dossier bestaat er in om de besluitvormers bewust te maken dat de "specifieke" duivensportsector, op eigen initiatief, de koe bij de horens heeft gevat en op de situatie heeft geanticipeerd door het opstellen van verschillende te volgen procedures zodat ze alleen nog hun akkoord hoeven te geven.

Helaas kunnen we actueel geen specifieke datum, waarop de duivensportactiviteiten zullen kunnen worden hervat, mededelen maar wees er zeker van dat de nationale raad van beheer en bestuur, vanaf het begin van deze crisis, al het mogelijke doet en klaar is om te reageren indien de gelegenheid zich voordoet .

Tot op heden, is de nationale raad van beheer en bestuur, meermaals, tussengekomen voor wat betreft de individuele opleringen. Wij danken de gespecialiseerde dierenartsen en de diensten van de FOD "dierenwelzijn" voor de steun die zij hebben verleend ingevolge ons verzoek bij de bevoegde autoriteiten.

We moeten ons niets voorliegen, er zal nog een lange weg dienen afgelegd te worden alvorens we opnieuw onze favoriete sport kunnen beoefenen zonder de naweeën te voelen van het Corona-Virus maar we moeten gebruik maken van de positieve elementen en de toelatingen die ons zullen worden geboden en, stap voor stap, verder gaan.

We vragen onze leden en onze verenigingen om er nu voor te zorgen dat de regels, die zowel door de federale overheid als door de KBDB werden opgelegd, ook worden gerespecteerd, zodat onze federatie een positief imago kan uitstralen bij de bevoegde diensten. Elke overtreding van de bepalingen uitgevaardigd door de federale overheid kan de algemene strategie van de KBDB schaden en uiteindelijk negatieve gevolgen hebben voor onze sport.

Afspraak aanstaande maandag voor onze wekelijkse mededeling.

Mocht ons positief nieuws bereiken dit weekend dan zullen wij deze onmiddellijk mededelen.

Zorg goed voor jezelf en je familie.

Voor de leden van de NRBB,
De nationale voorzitter,
Pascal Bodengien.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20/04/20


Mededeling van de KBDB maandag 20/04/2020

Een nieuwe week, een nieuwe update vanuit de KBDB. Meer info over het plan van aanpak naar eventuele toekomstige opleer- en wedvluchten toe, verdwaalde duiven, aankoop identiteitsringen en een boodschap van hoop.


De uitbraak van de coronacrisis heeft en zal voor iedereen verstrekkende gevolgen hebben en dit zowel op financieel als economisch vlak maar ook het gebied van vrijetijdsbeleving, sociale contacten, onderwijs,… Hieraan zullen wij samen moeten werken om uit deze crisis te geraken maar het allerbelangrijkste is momenteel dat wij allemaal gezond mogen blijven en niet worden aangevallen door dit zo dodelijke virus Covid-19, hetgeen alle lagen van de bevolking kan treffen. Het is uiteraard wel zo dat het merendeel van onze aangesloten liefhebbers tot de risicogroep behoren en dit op het vlak van leeftijd. We moeten dus uiterst waakzaam zijn en onze liefhebbers zoveel als mogelijk proberen te beschermen.

Zoals reeds in een vorige mededeling werd vermeld, diende de buitengewone nationale algemene vergadering van 16/03/2020, wegens de uitbraak van het coronavirus in België, afgelast te worden. Er werd naar een andere oplossing gezocht en ook gevonden maar dit voorstel stuitte op enkele tegenkantingen van enkele nationale mandatarissen. De voorzitters van de PE’s/SPE’s werden hierop telefonisch gecontacteerd en na een positief overleg werd een andere oplossing gevonden zodat op het moment dat het sportseizoen 2020 van start zou kunnen gaan, hierop dan ook onmiddellijk kon worden geanticipeerd en er geen drie weken zou moeten worden gewacht met de start van dit seizoen. Het is namelijk zo dat er, reglementair, 15 dagen dienen gelaten te worden tussen de uitnodiging van een (buitengewone) nationale algemene vergadering en de effectieve vergadering van deze (buitengewone) nationale algemene vergadering van de KBDB.

De leden van de nationale raad van beheer en bestuur, in samenspraak met de voorzitters van de PE’s/SPE’s, hebben, hierop aansluitend, de beslissing genomen een crisiscomité “Covid-19” in de schoot van de KBDB in het leven te roepen, waarin iedere provincie wordt vertegenwoordigd, zodat afspraken kunnen worden gemaakt nog voor het einde van de beperkingsmaatregelen.

Wij, als leden van de nationale raad van beheer en bestuur, zijn niet bij de pakken blijven neerzitten en hebben van deze periode gebruik gemaakt om, in een eerste stadium en op een veilige manier, de individuele en gezamenlijke opleringen uit de startblokken te krijgen OP VOORWAARDE EVENWEL DAT HIERVOOR TOESTEMMING WORDT BEKOMEN VANWEGE DE FEDERALE OVERHEID.

Er werd een dossier samengesteld teneinde ons standpunt te verdedigen bij de bevoegde federale overheidsdiensten met het oog om binnen afzienbare tijd eerst individuele opleringen, vervolgens gezamenlijke opleervluchten (in te korven in de verenigingen) en tenslotte wedvluchten te mogen organiseren. De KBDB streeft er immers naar om de start van het seizoen voor IEDERE duivenliefhebber op hetzelfde moment te laten aanvangen en de mogelijkheid te bieden om ALLE duiven van IEDERE liefhebber aan dezelfde trainingen, qua afstand, te kunnen laten deelnemen.

Voor het individueel opleren van de duiven werden de nodige stappen ondernomen bij de federale overheid en werd de aandacht vooral gevestigd op het feit dat individuele opleringen voor onze duiven van essentieel belang zijn in het kader van “Dierenwelzijn” nl.:

 • Jonge duiven die te lang op het hok verblijven en niet worden opgeleerd verliezen hun oriëntatievermogen
 • Duiven die hun oriëntatievermogen verliezen, raken verdwaald en keren niet meer terug naar het hok
 • Verdwaalde duiven vliegen zich ofwel te pletter of vinden op een bepaald moment geen eten meer en komen te sterven

Bovendien werd ook gewezen op het feit dat vanaf het moment dat de beperkingsmaatregelen, opgelegd door de federale overheid, gedeeltelijk of volledig worden opgeheven, de duiven, die niet individueel werden opgeleerd, massaal gaan verloren vliegen indien zij aan gezamenlijke opleervluchten en wedvluchten gaan deelnemen aangezien zij de essentiële individuele opleringen hebben gemist.

Hiervoor kregen wij de steun van dierenartsen, gespecialiseerd in reisduiven, dewelke deze theorie wetenschappelijk hebben onderbouwd. Wij wensen hen dan ook te danken voor hun steun en hulp.

GELIEVE TE NOTEREN DAT ACTUEEL DEZE INDIVIDUELE OPLERINGEN NOG STEEDS ZIJN VERBODEN en de KBDB blijft rekenen op de “fairplay” van zijn liefhebbers ten overstaan van andere collega-duivenliefhebbers en hen strikt te houden aan dit door de federale overheid opgelegde VERBOD.

Voor de gezamenlijke opleervluchten werden alle verenigingen nu al aangeschreven om, in de mate van mogelijke, nu reeds de nodige voorbereidingen te treffen.

Rekening houdend met de uitgevaardigde beperkingsmaatregelen in Frankrijk tot en met 11 mei, zullen de gezamenlijke opleervluchten, vrijwel zeker, indien de Belgische federale overheid hiervoor zijn akkoord zal verlenen, UITSLUITEND in België kunnen doorgaan. Van de vervoerders zal, bij de start van het seizoen 2020, de nodige soepelheid worden gevraagd.

De verenigingen worden uiteraard niet verplicht om in te korven. Iedere vereniging neemt hierin zijn eigen beslissing.

De maatregelen, dewelke op dat moment verplichtend toepasbaar zullen zijn voor de inkorvingslokalen, zijn minimum deze dewelke dienen gehanteerd te worden voor de grootwarenhuizen.

Aan welke maatregelen werd er reeds gedacht voor wat betreft:

De opleervluchten

 • Voor de lokalen alwaar wordt ingekorfd in een café zal naar een andere oplossing moeten worden gezocht en zal er in een aanpalend of apart lokaal (zonder drankgelegenheid) dienen ingekorfd te worden. Zoals reeds meermaals aangekondigd via alle mogelijke kanalen zullen de cafés en restaurants één van de laatsten hun deuren kunnen/mogen openen.
 • Inkorven per liefhebber en op afspraak. De liefhebbers wachten hun beurt (op het voorafgaandelijk afgesproken uur) af in hun wagen.
 • Maximum 2 inkorvingsrijen en dit enkel voor de lokalen dewelke op dat moment de “social distancing” maatregelen kunnen garanderen
 • Rekening houdend met het feit dat dergelijke inkorvingen meer tijd in beslag zullen nemen, dient tijdig te worden aangevangen met de inkorvingen en dient te worden gestart met de oudste liefhebbers (kunnen reeds van in de namiddag hun duiven komen inkorven)
 • De liefhebbers plaatsen hun duiven zelf in de manden
 • Aanwezigheid van 1 of maximum 2 leden van het bestuur van de vereniging teneinde lege manden te voorzien en eveneens voor het loden van de manden.
 • 1 persoon blijft aanwezig in het lokaal tot de ophaling van de duiven door de vervoerder.
 • Het formulier, verplichtend in te vullen door de vereniging, met vermelding van het nummer/de nummers van de loodjes/verzegelingstrips, dient in de vereniging te worden bewaard i.p.v. meegegeven te worden met de vervoerder.
 • Het formulier, waarbij de vereniging wordt ontheven van alle verantwoordelijkheid en wordt ondertekend door de vervoerder, dient UITZONDERLIJK niet te worden ingevuld.
 • Te voorzien voor de vrijwilligers van de vereniging:
       • Plastieken handschoenen
       • Alcoholgel voor het ontsmetten van de handen
       • mondmaskers
 • Paramyxoformulieren dienen door de liefhebber, digitaal of per post, VOORAFGAANDELIJK te worden overgemaakt aan de vereniging
 • Het ingevulde paramyxoformulier door de vereniging (formulier terug te vinden op onze website) dient digitaal te worden overgemaakt aan de betrokken vervoerder
 • Plexiglas voorzien – de KBDB zal zich dienaangaande informeren en eerstdaags meer inlichtingen verstrekken
 • Het afrekenen van het bedrag van de kosten per liefhebber kan NIET gebeuren met baar geld maar via overschrijving op de rekening van de vereniging. Liefhebbers kunnen, net zoals in horeca, voorafgaandelijk reeds een voorschot betalen aan de vereniging.

De wedvluchten

De leden van de nationale raad van beheer en bestuur zijn er zich terdege van bewust dat er stap voor stap dient gewerkt te worden. Eerst zal er gepoogd worden om toelating te bekomen voor individuele lossingen, gevolgd door de gezamenlijke leervluchten en uiteindelijk zullen pas dan de wedvluchten aan de beurt zijn.

 • De voorwaarden gesteld voor de opleervluchten zijn eveneens van toepassing voor de wedvluchten, met uitzondering evenwel van het feit dat voor de wedvluchten de duiven in de manden worden geplaatst door de inkorver en de normale procedures voor het inkorven van de duiven voor wedvluchten worden gerespecteerd
 • Het voorafgaandelijke overmaken, per post of digitaal, van de poelebrief aan de liefhebber, dewelke deze dan zal afgeven bij de inkorving
 • Voor het binnenbrengen van de klokken zal, ten gepaste tijde, nog een procedure worden uitgewerkt, waarbij uiteraard de maatregelen van “social distancing” dienen gerespecteerd te worden.

Gelieve te noteren dat dit enkel de voorbereidingsmaatregelen zijn teneinde klaar te zijn voor het moment dat de federale overheid GROEN LICHT geeft op de door ons geformuleerde voorstellen.

Tot nader order zijn individuele en gezamenlijke opleringen evenals wedvluchten VERBODEN.

De transportfirma’s, dewelke naast hun duivenactiviteiten, eveneens vervoer van goederen naar Frankrijk uitvoeren, werden gecontacteerd teneinde te vernemen welke formaliteiten nu reeds dienaangaande in Frankrijk van toepassing zijn.

De vervoerders van duiven werden ook reeds gevraagd om de nodige soepelheid aan de dag te leggen op het moment dat gezamenlijke opleervluchten worden toegelaten door de federale overheid.

Een punt, hetgeen de leden van de nationale raad van beheer en bestuur nogmaals wensen te verduidelijken, is het feit dat verdwaalde en aangekochte duiven, enkel in België en Nederland, mogen worden opgehaald mits uiteraard rekening te houden met de door de federale overheid opgelegde maatregelen van “social distancing”. Deze toelating, bekomen vanwege de federale overheidsdienst, zal worden gepubliceerd op onze website.

Voor wat de verdwaalde duiven betreft, vragen wij onze liefhebbers om:

 • Voor een duif verdwaald bij een niet-duivenliefhebber, de duif te gaan ophalen of indien, de duif niet gekwetst is, om deze de vrijheid te geven teneinde alzo opnieuw het hok te bereiken.
 • Voor de duiven verdwaald bij een duivenliefhebber, de duif te gaan ophalen, de opvanger het eigendomsbewijs over te maken of hem verzoeken de duif in vrijheid te stellen.

MAAR WEES AUB HOFFELIJK!


Aankoop identiteitsringen 2020

De KBDB stelt vast dat er actueel, rekening houdend met deze crisissituatie, nog vrij veel ringen 2020 worden besteld. Dit is een teken dat onze sport nog in een positieve flow zit.

De identiteitsringen 2020 kunnen, indien er in de vereniging geen ringen meer voorradig zijn, steeds rechtstreeks worden besteld bij de KBDB op het mailadres: boekhouding@kbdb.be

Wij danken alle liefhebbers om de door de KBDB, ingevolge de door de federale overheid opgelegde maatregelen, uitgevaardigde instructies strikt op te volgen en beseffen dat het niet altijd gemakkelijk is.

We houden jullie uiteraard op de hoogte van de verdere ontwikkelingen en eventuele versoepelingen.

Het crisiscomité “Covid-19” zal jullie eveneens op de hoogte houden na hun eerste overleg, hetgeen zal gebeuren door gebruik te maken van de moderne communicatiemiddelen (videochat, whattsapp,…).

Verzorg jullie goed en houd het veilig!


Voor de leden van de NRBB,
De nationale voorzitter,
Pascal Bodengien.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

17/04/20


Aan alle aangesloten verenigingen

 

Beste,

 

Ingevolge de uitbraak van de coronacrisis werd de start van het sportseizoen 2020 uitgesteld. We tasten nog steeds in het ongewisse voor wat betreft de datum waarop de leer- en wedvluchten zullen kunnen aanvangen.

 

Rekening houdend met het feit dat er op 15/04/2020 toch enkele versoepelingen werden aangekondigd door de federale overheid willen de leden van de nationale raad van beheer en bestuur hierop reeds nu anticiperen. Weet dat uitzonderlijke situaties ook uitzonderlijke beslissingen en maatregelen vergen.

 

U zult begrijpen dat wij overstelpt worden met vragen van liefhebbers die hun duiven individueel willen opleren, hetgeen begrijpelijk is. Actueel worden deze VERBODEN aangezien het individueel opleren NIET onder een “essentiële” verplaatsing kan worden gecatalogeerd.

Zoals u reeds zult hebben kunnen lezen op onze website en onze facebookpagina, wordt er meermaals bij de liefhebbers op aangedrongen om hun duiven NIET individueel te gaan opleren en de KBDB rekent dan ook op de “fairplay” van hun liefhebbers ten overstaan van andere collega-duivenliefhebbers.

 

De leden van de nationale raad van beheer en bestuur hebben een dossier samengesteld teneinde ons standpunt te verdedigen bij de bevoegde federale overheidsdiensten met het oog om binnen afzienbare tijd toch individuele opleringen, gezamenlijke opleervluchten (in te korven in de verenigingen) en vervolgens wedvluchten te mogen organiseren. De KBDB streeft er immers naar om de start van het seizoen voor IEDERE duivenliefhebber op hetzelfde moment te laten aanvangen en de mogelijkheid te bieden om ALLE duiven van IEDERE liefhebber aan dezelfde trainingen, qua afstand, te kunnen laten deelnemen.

 

Dit is dan ook de reden waarom wij nu al contact met jullie opnemen om, in de mate van mogelijke, nu reeds de nodige voorbereidingen te treffen. Indien de toelating wordt verleend om te mogen inkorven in de lokalen zal er worden gestart met opleervluchten.

 

De leden van de nationale raad van beheer en bestuur hebben een crisiscomité “Covid-19” opgericht, waarin iedere provincie wordt vertegenwoordigd, zodat afspraken kunnen worden gemaakt nog voor het einde van de beperkingsmaatregelen. De opleervluchten zullen, rekening houdend met de uitgevaardigde beperkingsmaatregelen in Frankrijk tot en met 11 mei, vrijwel zeker, indien de Belgische federale overheid hiervoor zijn akkoord zal verlenen, UITSLUITEND in België kunnen doorgaan. Van de vervoerders zal, bij de start van het seizoen 2020, de nodige soepelheid worden gevraagd. De verenigingen worden uiteraard niet verplicht om te korven. Iedere vereniging neemt hierin zijn eigen beslissing.

 

De maatregelen, dewelke op dat moment verplichtend toepasbaar zullen zijn voor de inkorvingslokalen, zijn minimum deze dewelke dienen gehanteerd te worden voor de grootwarenhuizen.

 

Aan welke maatregelen werd er reeds gedacht voor wat betreft:

De opleervluchten

 • Voor de lokalen alwaar wordt ingekorfd in een café zal naar een andere oplossing moeten worden gezocht en zal er in een aanpalend of apart lokaal (zonder drankgelegenheid) dienen ingekorfd te worden. Zoals reeds meermaals aangekondigd via alle mogelijke kanalen zullen de cafés en restaurants één van de laatsten hun deuren kunnen/mogen openen.
 • Inkorven per liefhebber en op afspraak. De liefhebbers wachten hun beurt (op het voorafgaandelijk afgesproken uur) af in hun wagen.
 • Maximum 2 inkorvingsrijen en dit enkel voor de lokalen dewelke op dat moment de “social distancing” maatregelen kunnen garanderen
 • Rekening houdend met het feit dat dergelijke inkorvingen meer tijd in beslag zullen nemen, dient tijdig te worden aangevangen met de inkorvingen en dient te worden gestart met de oudste liefhebbers (kunnen reeds van in de namiddag hun duiven komen inkorven)
 • De liefhebbers plaatsen hun duiven zelf in de manden
 • Aanwezigheid van 1 of maximum 2 leden van het bestuur van de vereniging teneinde lege manden te voorzien en eveneens voor het loden van de manden.
 • 1 persoon blijft aanwezig in het lokaal tot de ophaling van de duiven door de vervoerder.
 • Het formulier, verplichtend in te vullen door de vereniging, met vermelding van het nummer/de nummers van de loodjes/verzegelingstrips, dient in de vereniging te worden bewaard i.p.v. meegegeven te worden met de vervoerder.
 • Het formulier, waarbij de vereniging wordt ontheven van alle verantwoordelijkheid en wordt ondertekend door de vervoerder, dient UITZONDERLIJK niet te worden ingevuld.
 • Te voorzien voor de vrijwilligers van de vereniging:
    • Plastieken handschoenen
    • Alcoholgel voor het ontsmetten van de handen
    • mondmaskers
 • Paramyxoformulieren dienen door de liefhebber, digitaal of per post, VOORAFGAANDELIJK te worden overgemaakt aan de vereniging
 • Het ingevulde paramyxoformulier door de vereniging (formulier terug te vinden op onze website) dient digitaal te worden overgemaakt aan de betrokken vervoerder
 • Plexiglas voorzien – de KBDB zal zich dienaangaande informeren en meer inlichtingen verstrekken begin volgende week
 • Het afrekenen van het bedrag van de kosten per liefhebber kan NIET gebeuren met baar geld maar via overschrijving op de rekening van de vereniging. Liefhebbers kunnen, net zoals in horeca, voorafgaandelijk reeds een voorschot betalen aan de vereniging.

De wedvluchten

  • De voorwaarden gesteld voor de opleervluchten zijn eveneens van toepassing voor de wedvluchten, met uitzondering evenwel van het feit dat voor de wedvluchten de duiven in de manden worden geplaatst door de inkorver en de normale procedures voor het inkorven van de duiven voor wedvluchten worden gerespecteerd
  • Het voorafgaandelijke overmaken, per post of digitaal, van de poelebrief aan de liefhebber, dewelke deze dan zal afgeven bij de inkorving
  • Voor het binnenbrengen van de klokken zal, ten gepaste tijde, nog een procedure worden uitgewerkt, waarbij uiteraard de maatregelen van “social distancing” dienen gerespecteerd te worden.

   

  U zult begrijpen dat onze leden-duivenliefhebbers tot een risicogroep behoren gezien hun leeftijd. Daarom dat er nu reeds wordt gedacht om zowel de liefhebbers als de vrijwilligers van de inkorvingslokalen, zoveel als mogelijk te beschermen.

   

  Gelieve te noteren dat dit enkel de voorbereidingsmaatregelen zijn teneinde klaar te zijn voor het moment dat de federale overheid GROEN LICHT geeft op de door ons geformuleerde voorstellen.

   

  Tot nader order zijn individuele en gezamenlijke opleringen evenals wedvluchten VERBODEN.

   

  Verdere info volgt via het crisiscomité “Covid-19” van de KBDB.

   

  Voorstellen, adviezen en opmerkingen zijn steeds welkom en dit in het belang van onze liefhebbers, onze vrijwilligers in de vereniging en onze duiven.

   

  Bijgevoegd vindt u een affiche met instructies dewelke in acht dienen te worden genomen door de liefhebbers en het/de aanwezige bestuurslid/bestuursleden van uw vereniging met verzoek deze uit te hangen in uw lokaal.

   

  Met vriendelijke groeten.

   

  Voor de leden van de NRBB,

  De nationale voorzitter,

  Pascal Bodengien.


  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  07/04/20


  Mededeling van de KBDB

  De leden van de nationale raad van beheer en bestuur wensen te verduidelijken dat het verbod tot het individueel opleren van de duiven NIET werd opgelegd door de KBDB doch door de federale overheid aangezien UITSLUITEND essentiële verplaatsingen worden toegelaten.

  Het individueel opleren van duiven kan niet worden gecatalogeerd onder de noemer van “in het belang van het welzijn van onze duiven” aangezien de duiven op het hok mogen worden uitgelaten.

  Van zodra versoepelingsmaatregelen worden aangekondigd zal de KBDB uiteraard de nodige stappen ondernemen bij de bevoegde overheidsdiensten teneinde het individueel opleren van duiven toch toe te laten. Actueel vragen wij iedereen solidair de opgelegde maatregelen strikt na te leven.

  De leden van de nationale raad van beheer en bestuur zijn er zich van bewust dat voor een duivenliefhebber dergelijke maatregelen soms moeilijk te begrijpen vallen maar het is in het belang van eenieders gezondheid.

  Wij wensen nogmaals te herhalen om een oudere of hulpbehoevende collega-duivenliefhebber niet uit het oog te verliezen en hen bij te staan met raad en daad maar ook met een helpende hand mits uiteraard rekening te houden met de door de federale overheid opgelegde beperkingsmaatregelen.

  Hartelijk dank voor het begrip en het stipt opvolgen van de genomen maatregelen door de bevoegde overheidsdiensten.

  Voor de leden van de NRBB,
  De nationale voorzitter,
  Pascal Bodengien.

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  06/04/20


  Mededeling van de KBDB


   

  Zoals beloofd, de wekelijkse update voor onze leden ingevolge de uitbraak van het coronavirus.

   

  Vooreerst wensen wij iedereen te bedanken die de beperkingsmaatregelen strikt hebben opgevolgd niettegenstaande het prachtige duivenweer, hetwelk wij afgelopen weekend mochten beleven. We zijn er van overtuigd dat het overgrote en het merendeel van onze liefhebbers zich hebben gehouden aan de opgelegde regels.

   

  De KBDB en de nationale voorzitter worden momenteel “overstelpt” met gefundeerde en dagelijkse vragen over de problemen, waar duivenliefhebbers worden mee geconfronteerd en waarop soms de KBDB ook geen duidelijke uitleg kan verschaffen. We pogen hierop steeds een antwoord te bekomen bij de bevoegde federale overheidsdiensten maar ook voor deze laatste is het niet altijd mogelijk om hierop een pasklaar antwoord te verstrekken.

   

  Ook vragen dewelke beginnen met “ik heb horen zeggen dat…”. Roddels worden snel verspreid !

  Geloof niet altijd wat wordt verteld en zoals wij sinds de uitbraak van de coronacrisis steeds hebben getracht, zullen wij op het juiste moment officieel communiceren.

   

  Verschillende leden, zowel uit Vlaanderen als Wallonië, onderhouden goede relaties met verantwoordelijken uit andere federaties. Zij verstrekken ons nuttige informaties zodat wij hierop kunnen anticiperen en inspelen.

  Wij willen ook deze leden bedanken voor het doorspelen van deze betrouwbare informatie. Oprechte dank iedereen !

   

  Toch willen wij als KBDB enkele onzekerheden wegwerken en enkele bemerking nogmaals in de verf zetten:

   

  Programma nationale en internationale wedvluchten 2020

   

  Op vraag van de KBDB hebben enkele organisatoren voorstellen geformuleerd aangaande de (inter)nationale vluchtkalender 2020 en dit in functie van een eventuele tot op heden nog niet welbepaalde latere startdatum van het duivenseizoen 2020.

   

  Actueel circuleren deze project-kalenders reeds op sociale media.

   

  U zult begrijpen dat deze project-kalenders actueel totaal geen waarde hebben aangezien de stardatum van het seizoen 2020 nog niet is gekend.

   

  De KBDB zal, van zodra het sportseizoen aanvangt, deze kalender van de nationale en internationale wedvluchten 2020 opstellen.

   

   

  Individueel opleren van duiven – beperkingsmaatregelen

   

  De KBDB verneemt uit verschillende bronnen dat er in deze periode, waarin beperkingsmaatregelen gelden, op verschillende plaatsen individuele lossingen worden uitgevoerd. We hopen dat deze inbreuken op de algemene beperkingsmaatregelen slechts betrekking hebben op enkele oneerlijke en respectloze duivenliefhebbers.

   

  De KBDB wil verduidelijken waarom zij dergelijke praktijken veroordeelt:

   

  • Het is geen essentiële verplaatsing en dit individueel opleren is niet onmisbaar noch gekoppeld aan het respect voor het welzijn van de duiven;
  • Op sportief vlak KAN HET NIET dat bepaalde liefhebbers, waarvoor beperkingsmaatregelen worden opgelegd, hun duiven kunnen opleren terwijl anderen, die werken in het algemeen belang van eenieder (zoals verplegers/verpleegsters, artsen, arbeiders in de voedingssector, chauffeurs, enz.) of oudere en/of geïsoleerde liefhebbers, dewelke niet de mogelijkheid hebben om deel te nemen aan de in normaal geziene omstandigheden georganiseerde collectieve lossingen,  niet van dezelfde mogelijkheid kunnen genieten;
  • Dergelijke overtredingen, indien vastgesteld door de autoriteiten, zouden de toekomstige stappen van de KBDB ter versoepeling van de beperkingsmaatregelen en het verlenen van herstartmaatregelen, specifiek verbonden aan de duivenliefhebberij, in het gedrang kunnen brengen.  In dit perspectief is het van essentieel belang dat onze federatie in deze crisisperiode aantoont dat zij haar leden en de duivensportactiviteiten, in de brede zin van het woord, in de hand hebben.

   

  De KBDB wordt gecontacteerd door liefhebbers met info over collaga-duivenliefhebbers (nummerplaten, kleur wagens, tijdstip, plaats alwaar de duiven worden gelost,…) die de opgelegde maatregelen aan hun laars lappen en toch hun duiven gaan opleren. DIT KAN NIET! De leden van de nationale raad van beheer en bestuur zullen zich buigen over het eventueel opleggen van sancties tegenover dergelijke onverantwoorde leden.

   

  Bijgevolg vraagt ​​de KBDB haar leden om de nationale richtlijnen met betrekking tot de beperkingsmaatregelen te respecteren, om, indien nodig, gebruik te maken van de specifieke maatregelen die werden genomen in het kader van dierenwelzijn en om zich tenslotte sportief te gedragen ten overstaande van de andere liefhebbers.

   

  Uiteraard zijn ook de buitenlandse lossingen verboden in België en worden er actueel GEEN lossingsvergunningen voor dergelijk aanvragen afgeleverd. Mocht u echter weet hebben van het feit dat onze buitenlandse collega’s dergelijke wilde lossingen in België uitvoeren, gelieve ons hierover dan ook te informeren zodat wij de betrokken federatie op de hoogte kunnen brengen. Gelieve ons hiervoor dan ook volgende gegevens mede te delen:

  • Type voertuig
  • Nummerplaat
  • Plaats waar de duiven werden gelost
  • Tijdstip van lossing 

   

  We zitten allemaal samen in hetzelfde schuitje en samen moeten we natuurlijk solidair handelen en dit in het belang van de gezondheid van iedereen maar ook in het belang van het imago van onze federatie.

   

  Voor de leden van de NRBB,

  De nationale voorzitter,

  Pascal Bodengien.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  30/03/20


  PERSMEDEDELING van de KBDB

   

  Zoals beloofd, een wekelijkse update in verband met de maatregelen, opgelegd door de federale overheid, ingevolge de uitbraak van het coronavirus en de stappen die door de nationale raad van beheer en bestuur werden ondernomen teneinde enige versoepelingen te bekomen in het belang van onze duiven maar waarbij de gezondheid van onze liefhebbers en medewerkers van de verenigingen van primordiaal belang is.

   

  Vooreerst wensen wij onze liefhebbers hartelijk te danken om de opgelegde maatregelen, hoe moeilijk soms ook, in een periode, alwaar in normale omstandigheden het startschot van een nieuw seizoen wordt gegeven, strikt te respecteren.

   

  Sommige beslissingen die worden opgelegd zijn voor ons moeilijk te begrijpen maar we zijn er van overtuigd dat deze worden genomen in het belang van en uit veiligheid voor ieder van ons.

   

  De nationale raad van beheer en bestuur heeft echter een versoepeling bekomen voor wat betreft het ophalen van verdwaalde en aangekochte duiven.

   

  Rekening houdend met het welzijn van onze duiven hebben wij bevestiging bekomen dat dergelijke ophalingen behoren tot “de essentiële verplaatsingen”.

   

  Bij de ophaling dienen uiteraard de maatregelen van “social distancing” te worden gerespecteerd. De duif/duiven dienen in een mand te worden geplaatst op het eigendom maar buiten de woning zodat de eigenaar deze duif/duiven in zijn persoonlijke mand kan plaatsen.

   

  Teneinde geen problemen te ondervinden, in geval van politiecontrole, raden wij u aan de huidige persmededeling evenals uw KBDB-lidkaart, het eigendomsbewijs evenals het mail-, sms-verkeer voor wat betreft de duif/duiven dewelke deze verplaatsing verrechtvaardigen, mee te nemen.

   

  Inenting van onze duiven tegen paramyxovirose

   

  Het merendeel van de jonge duiven werden reeds ingeënt tegen paramyxovirose. Voor de duiven dewelke nog dienen ingeënt te worden, raden wij u aan uw veearts te contacteren. Deze laatste zal u, rekening houdend met de hen opgelegde richtlijnen, de nodige informatie verstrekken.

   

  Wat met de start van het seizoen 2020?

  Zoals iedereen via de verschillende mediakanalen heeft kunnen vernemen, werden afgelopen vrijdag GEEN versoepelingsmaatregelen uitgevaardigd door de federale overheid. Dit moeten wij strikt respecteren.

   

  De nationale raad van beheer en bestuur zal, van zodra we de strijd tegen het coronavirus onder controle hebben, vragen om, gedisciplineerd, opleervluchten, te mogen organiseren. Hiervoor is het uiteraard, in de huidige stand van zaken, nog te vroeg. De gezondheid van onze liefhebbers en onze helpers in de verenigingen primeert. We vragen jullie nog wat geduld.

   

  Het dossier van “de roofvogels” heeft ook door de uitbraak van het covid-19 virus vertraging opgelopen. Wij willen er evenwel op wijzen dat wij dit dossier zeker en vast niet uit het oog zijn verloren en ook hierin verdere stappen zullen ondernemen. Er dient met “natuurpunt” in discussie te worden gegaan. Een pluspunt is dat ook zij ons probleem begrijpen en inzien dat er iets moet worden ondernomen.

   

  Ter voorbereiding van dit onderhoud is de nationale raad van beheer en bestuur actueel bezig om de duivenliefhebbersconcentratie in België op kaart te brengen. We proberen zo snel als mogelijk ook hierin een doorbraak te bekomen.

   

  Als laatste maar uiterst belangrijk punt vragen wij aan onze leden om ook de oudere en alleenstaande duivenliefhebbers uit de buurt niet te vergeten. Sommigen van hen hebben geen e-mail, geen internet,… en zijn niet op de hoogte van al deze maatregelen. Neem eens telefonisch met hen contact op om ook hen een hart onder de riem te steken en hen van de nieuwe ontwikkelingen te informeren.

   

  Wij houden jullie verder op de hoogte!

   

  Namens de leden van de nationale raad van beheer en bestuur,

  De Nationale Voorzitter,

  Pascal Bodengien.


  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  27/03/20


  PERSMEDEDELING van de KBDB

   

  De nationale raad van beheer en bestuur wenst zijn verenigingen en zijn liefhebbers te informeren van het feit dat de provinciale secretariaten worden opgeschort vanaf 1 april tot het einde van de beperkingsmaatregelen. Wij nodigen u uit om, ingeval van sportieve problemen, contact op te nemen met de nationale zetel:

                                 Per telefoon: 02/537.62.11

                                 Per mail: nationaal@kbdb.be

   

  De algemene KBDB-administratie is bij deze maatregel, actueel, niet betrokken en blijft, in de voormiddag, bereikbaar voor de gebruikelijke dienstverlening en dit natuurlijk via e-mail en de verzendingen per post.

   

  Voor al uw bestellingen, gelieve volgend KBDB-mailadres te gebruiken: boekhouding@kbdb.be

   


  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  25/03/20


  Beste leden,


  Aansluitend op onze vorige mededeling en teneinde een antwoord te bekomen op de verschillende vragen verbonden aan de duivenliefhebberij hebben wij contact opgenomen met het crisiscentrum, opgericht ingevolge de uitbraak van het coronavirus.

   

  In het kader van het welzijn van onze duiven mogen liefhebbers, dewelke hun duivenhok NIET is gevestigd op hun thuisadres, hun duiven gaan verzorgen en eten geven, op maximum 100 kilometer verwijderd van hun thuisadres.

   

  Liefhebbers die zich in deze situatie bevinden en teneinde bij een politiecontrole geen problemen te ondervinden, dienen in het bezit te zijn van een kopie van hun hoklijst zodat door de politiediensten kan worden vastgesteld dat deze verplaatsing van essentieel belang is.

   

  Wij veronderstellen dat deze precisering van het crisiscentrum een oplossing zal bieden voor al onze liefhebbers betrokken bij deze uitzonderlijke situatie.

   

  Wat echter het ophalen van een verdwaalde duif bij een collega-duivenliefhebber/niet-duivenliefhebber of het ophalen van een aangekochte duif of een door een collega-duivenliefhebber geringde duif betreft, zijn de federale overheidsdiensten heel duidelijk nl. dit is ten strengste verboden.

   

  De KBDB zal stappen ondernemen om hiervoor dan ook zo vlug als mogelijk een versoepeling te bekomen.

   

  Van zodra er meer nieuws is, zullen wij via onze site communiceren.

   

  Wij verzoeken u momenteel nog eventjes geduld uit te oefenen en geen ondoordachte beslissingen te nemen dewelke de duivenwereld schade zou kunnen toebrengen.

   

  Draag zorg voor uzelf en de ganse familie.

   

  Namens de leden van de nationale raad van beheer en bestuur,

  De nationale voorzitter,

  Pascal Bodengien.


  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  23/03/20


  Beste leden,


  Eerst en vooral willen wij jullie bedanken om de door de overheid opgelegde richtlijnen en instructies strikt op te volgen.

   

  We beseffen ten volle dat het ook voor de duivenliefhebber niet evident is in deze moeilijke periode maar momenteel moet prioriteit worden gegeven aan onze gezondheid!

   

  Herhaaldelijk werden wij er via de media op attent gemaakt dat enkel de noodzakelijke en hoognodige verplaatsingen worden toegelaten.

   

  We kregen ontzettend veel vragen aangaande het ophalen van een verdwaalde duif of een aangekochte bon. Wij vragen aan de bevoegde instanties om een oplossing.

   

  Hoelang deze toestand gaat aanhouden, dat kan niemand voorspellen maar we zijn actueel bezig om een plan qua vluchtprogramma uit te werken.

   

  Van zodra er groen licht wordt bekomen, zullen wij er voor zorgen dat er tijdens de week leervluchten kunnen worden ingericht en dit uiteraard mits goedkeuring van de vervoerders.

   

  Wij raden jullie aan rekening te houden met het verschuiven van vluchten, zowel op de snelheid, de kleine halve-fond alsook de nationale en internationale kalender (oude & jaarlingen) alwaar eventueel het seizoen later zal worden afgesloten. Dit uiteraard enkel als er toestemming wordt bekomen van alle bevoegde diensten. 

   

  Verder wachten wij af van welke eventuele maatregelen en versoepelingen er zullen wordt uitgevaardigd.

   

  Van zodra er meer nieuws is, zullen wij via onze site communiceren.

   

  Bedankt voor jullie geduld en begrip.

   

  Namens de leden van de nationale raad van beheer en bestuur,

  De nationale voorzitter,

  Pascal Bodengien.


  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  18/03/20


  Rekening houdend met de bijkomende maatregelen die gisterenavond (17/03/2020) werden afgekondigd door de federale overheid in de strijd tegen het coronavirus en meer bepaald dat niet essentiële verplaatsingen worden verboden, willen wij erop wijzen dat het opleren van duiven vanaf VANDAAG (18/03/2020) 12u00 wordt verboden.

   

  De KBDB is er zich terdege van bewust dat dit voor haar liefhebbers een grote opoffering inhoudt maar wij moeten nu al onze krachten bundelen teneinde deze strijd te overwinnen.

   

  De nationale voorzitter,

  Pascal Bodengien.


  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  13/03/20


  Nieuw programmaboekje is beschikbaar op de site.

  Klik hier


  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  13/03/20


  PERSMEDEDELING


  Ingevolge de federale maatregelen op het gebied van “CORONAVIRUS” van 12/03/2020 en tot 03/04/2020 inbegrepen (behalve verlenging bij het nemen van andere maatregelen door de federale overheid), worden alle inkorvingen voor leervluchten en wedvluchten afgelast.

   

  De provinciale entiteiten die hun programma's/kalenders voor de maand april willen wijzigen, worden verzocht de wijzigingen door te sturen naar de voorzitter van het Nationaal Sportcomité.

   

  Provinciale entiteiten die  normaliter hun vluchten op zaterdag inrichten, kunnen overwegen om op 04/04/2020 te inkorven voor een lossing op zondag 05/04/2020.


  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  13/03/20


  MEDEDELING T.A.V. DE LIEFHEBBERS EN DE VERENIGINGEN

   

   

  Gezien de federale beslissingen aangaande de strijd tegen CORONAVIRUS, wenst de nationale raad van beheer en bestuur u te informeren dat, uit voorzorg en dit vanaf 16/03/2020 tot tenminste 06/04/2020:

  - de zitdagen binnen de provincies worden afgeschaft

  - De administratieve diensten van de nationale zetel (Gaasbeeksesteenweg 52 - 54 - 1500 Halle) zijn gesloten.

   

  Wij vragen u om de administratieve procedure “verzending via post” te gebruiken.

   

  De medewerkers van de KBDB staan tot uw beschikking voor meer informatie.

   

  De KBDB wil in deze moeilijke tijden en gezien de gemiddelde leeftijd van onze duivenliefhebbers ook de aandacht van haar leden vestigen op het feit dat alle bijeenkomsten van allerlei aard verboden worden en dit zelfs in privélokalen, inkorvingsburelen,….


  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  27/02/20


  Nieuwe locatie Nationale Dagen KBDB : Flanders Expo - Gent

  Data : vrijdag 6 en zaterdag 7 november 2020


  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  26/02/20


  Mededeling ter attentie van de aangesloten verenigingen en liefhebbers

  Aansluitend op onze mailing van 31/12/2019, gericht aan de verenigingen, waarbij hen werd medegedeeld dat op de lidkaarten 2020 een fout werd vastgesteld met de hokcoördinaten, wensen wij u te informeren dat de NIEUWE lidkaarten leden-duivenliefhebbers 2020, in de loop van volgende week, zullen worden bezorgd aan de verenigingen.


  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  06/02/20


  Voor de liefhebbers die de verplaatsing naar Halle (+-28 km) niet zien zitten om een mutatie of duplicaat aan te vragen zal de provincie Vl-Brabant speciaal 4 x een zitdag houden te Wezemaal (+- 60 km).


  Beste verenigingen van de PE Vlaams-Brabant,

   

  Dit jaar werd ons opgedragen door de Raad van Beheer en Bestuur opnieuw zitdagen in te voegen.

  Dit omdat er besloten werd dat de mandatarissen van de verschillende PE’s geen mutaties meer mogen uitvoeren.

  De zitdagen zouden enkel doorgaan in het voorjaar, omdat tijdens deze periode de meeste transacties plaatsvinden binnen de administratie.

  (mutaties, duplicaten, ringenverkoop,….).

   

  De zitdagen zouden plaatsvinden in het lokaal van de vereniging De Eerlijke Duif te Wezemaal.

  Café Sportlokaal, Langestraat 3, 3111 Wezemaal.

   

  Zitdagen:

  Woensdag: 19/02/2020: van 16.30-19.00

  Woensdag: 18/03/2020: van 16.30-19.00

  Woensdag: 22/04/2020: van 16.30-19.00

  Woensdag: 20/05/2020: van 16.30-19.00

  Vanaf juni zijn er reeds inkorvingen voor de fond op woensdag.  Indien er nog extra zitdagen worden ingelast na 20/05/2020, worden jullie hiervan op de hoogte gebracht

  via de site van de KBDB (www.KBDB.BE)

  Voor Sector 1 ben ik alle weekdagen beschikbaar te Halle. (openingsuren van 9.00 - 12.00)  Indien dit niet lukt binnen deze tijdstippen, kan u steeds contact opnemen

  op het nummer 0470/661318 of via mail deschuyffeleer.n@kbdb.be. (aanwezig in Halle ma-do 8.00 tot 16.30, vrij 8.00 tot 14.30)

   

  Op de zitdagen kunnen er door de verenigingen ook bestellingen afgehaald worden. (ringen, gummi’s, strips voor de manden en de toestellen,…).

  Gelieve deze bestellingen dan ook tijdig door te geven aub, dat deze op een serene manier kunnen behandeld worden.

   

  Met vriendelijke groeten,

   

  Nico


  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  15/01/20


  Voor alle duidelijkheid, wij spelen dit seizoen :

  • Kleine Halve Fond Interprovinciale lossing op zaterdag
  • Noyon Interprovinciale lossing op zondag  Koen


  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  02/01/20


  De ringen aangekocht via "De Nachtklievers" - Opwijk zijn reeds allemaal overgeschreven op naam van de nieuwe eigenaar.


  Koen


  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  31/12/19

  Beste verenigingen,

   

  We hebben reeds verschillende opmerkingen ontvangen over de nieuwe lidkaarten van uw leden.

  Door een fout bij de overdracht van ons computersysteem naar de drukker is er een fout in geslopen,namelijk bij de coördinaten. 

  Bij de meeste (zo’n 80 a 90% van de lidkaarten), staan er enkel nullen na de komma. Dit kan voor problemen zorgen.

  De oude licentienummers werden niet gewijzigd, dus de cijfers na de komma blijven bestaan. De verenigingen en liefhebbers kunnen hun licentienummer dus steeds gebruiken.

  Wij zijn er volop mee bezig en zorgen ervoor dat dit euvel zo spoedig mogelijk wordt opgelost.

  Wij danken u voor uw begrip.

   

  Via deze weg wenst het team van de KBDB uw een prettig eindejaar toe en een gezond en sportief 2020.

   

  Met vriendelijke groeten,

   

  De Administratie van de KBDB


  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  29/12/19

  Aan ALLE aangesloten verenigingen

   

  Geachte,

   

  De nationale mandatarissen hebben, tijdens hun zitting van 23/10/2019, op voorstel van de leden van het nationaal sportcomité, de gummiringen op de nationale grote halve-fondwedvluchten afgeschaft voor 2020. De liefhebbers kunnen evenwel optioneel nog steeds een gummiring vragen.

   

  Bovendien werden er wijzigingen doorgevoerd aan art. 98 (controle) en 101 (aanmeldingen) van het nationaal sportreglement:

   

  • CONTROLE (art. 98 NSR)
  • Internationale grote fond wedvluchten en nationale fondwedvluchten (verplichte gummi)
  • de eerste geklokte duif van iedere liefhebber in elke categorie binnen de 10 minuten vanaf het officiële uur van bestatiging (in u, min, sec)
  • de tweede geklokte duif van iedere liefhebber in elke categorie binnen de 15 minuten vanaf het officiële uur van bestatiging (in u, min, sec)
  • de gummi’s vanaf de 3de geklokte duif per categorie moeten verplichtend in de vereniging te worden binnengebracht

   

  Indien de controle niet tijdig wordt geklokt, moet de duif worden geklasseerd op de bestatiging van de controle.

   

  Bij gebrek aan een controleconstatatie van de eerste geklokte duif in elke categorie, zal de duif één seconde nà de controlebestatiging van de tweede geklokte duif in dezelfde categorie worden geklasseerd. Indien geen controlebestatiging van de tweede geklokte duif per categorie wordt uitgevoerd zal deze bestatiging worden geannuleerd.

   

  • AANMELDINGEN (art. 101 NSR)
  • Nationale grote halve-fondwedvluchten (geen gummi)
  • de eerste geklokte duif van iedere liefhebber in elke categorie binnen de 10 minuten vanaf het officiële uur van bestatiging (in u, min, sec)
  • de tweede geklokte duif van iedere liefhebber in elke categorie binnen de 15 minuten vanaf het officiële uur van bestatiging (in u, min, sec)
  • vanaf de derde geklokte duif van iedere liefhebber in elke categorie binnen de 30 minuten vanaf het officiële uur van bestatiging (in u, min, sec)

   

  Deze meldingen zullen:

  • het juiste nummer van de identiteitsring (7 cijfers + 2 cijfers van het jaartal)
  • het uur van klokken (in u, min, sec)
  • het uur van aanmelden (in u, min, sec)
  • het eventueel vleugelmerk
  • de naam van de liefhebber

  vermelden.

  Wanneer het uur van klokken niet wordt vermeld in u, min, sec dan wordt de duif geklasseerd op het juiste uur van bestatiging (in u, min, sec) plus 1 minuut. Indien aan één of meerdere van de andere voorwaarden niet wordt voldaan, zal de duif worden gedeclasseerd.

   

  • National fondwedvluchten en de internationale grote fond wedvluchten (verplichte gummi)
  • de eerste geklokte duif van iedere liefhebber in elke categorie binnen de 15 minuten vanaf het officiële uur van bestatiging (in u, min, sec)
  • vanaf de tweede geklokte duif van iedere liefhebber in elke categorie binnen de 30 minuten vanaf het officiële uur van bestatiging (in u, min, sec)

   

  Deze meldingen zullen:

  • het juiste nummer van de gummiring (4 cijfers)
  • het uur van klokken (in u, min, sec)
  • het uur van aanmelden (in u, min, sec)
  • het eventueel vleugelmerk
  • de naam van de liefhebber

  vermelden.

  Wanneer het uur van klokken niet wordt vermeld in u, min, sec dan wordt de duif geklasseerd op het juiste uur van bestatiging (in u, min, sec) plus 1 minuut. Indien aan één of meerdere van de andere voorwaarden niet wordt voldaan, zal de duif worden gedeclasseerd.

   

  Wanneer de respectievelijke termijnen van 10 minuten (voor de eerste duif per categorie voor de grote halve-fond wedvluchten), 15 minuten (voor de eerste duif per categorie voor de nationale fond en de internationale grote fondwedvluchten en voor de tweede duif per categorie voor de nationale grote halve-fondwedvluchten) of 30 minuten (voor alle andere duiven) worden overschreden, zal de duif worden geklasseerd op het uur van aanmelding van deze duif. Indien geen enkele aanmelding wordt gedaan zullen alle bestatigingen van deze liefhebber, in dezelfde categorie (en in haar dubbelingen), worden geannuleerd.

   

  Wij hielden er aan u hiervan te informeren.

   

  Met vriendelijke groeten.

   

  De voorzitter van het NSC,

  Denis Sapin.


  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  29/12/19

  Aan ALLE aangesloten verenigingen

   

  Mevrouw,

  Mijnheer,

   

  Tijdens het sportseizoen 2019 werden meermaals problemen vastgesteld met de Benzing Quartz-toestellen.

   

  Welk probleem?

  Deze toestellen gaan na enkele dagen (na 12 dagen en langer NA regeling van het toestel) in “stopmodus”. Het toestel geeft geen enkel signaal hetwelk deze modus voorspelt.

   

  Bij de “stopmodus” loopt de klok verder, op de display verschijnt “stop” en als gevolg hiervan kan geen enkele bestatiging worden opgeroepen noch worden uitgeprint.

   

  De verenigingen worden dan ook verzocht om reeds nu al en alleszins vóór de aanvang van het sportseizoen 2020 deze Benzing Quartzklokken te testen en ze gedurende een langere termijn te observeren.

   

  Toestellen die na verloop van tijd overgaan naar de “stopmodus” kunnen uiteraard niet meer worden gebruikt, noch als hoofdtoestel noch als controletoestel.

   

  U zult begrijpen dat indien u, als vereniging, niet ingrijpt, de liefhebber hiervan de dupe zal worden.

   

  Met vriendelijke groeten.

   

  De voorzitter van het NSC,

  Denis Sapin.


  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  29/12/19

  Aan alle aangesloten verenigingen

   

  Beste,

   

  Er werd vastgesteld dat het afgelopen sportseizoen bepaalde verenigingen te veel krullen in de manden aanbrachten zodat de eet- en drinkbakjes snel werden gevuld met krullen.

   

  Dit beperkt de drink- en eetmogelijkheden van de duiven.

   

  We dringen dan ook aan het aantal krullen in de manden te beperken.

   

  Met vriendelijke groeten.

   

  De voorzitter van het NSC,

  Denis Sapin.


  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  18/12/19

  Aan ALLE verenigingen van de PE Vlaams-Brabant

   

  Heren Voorzitters,

   

  De nationale raad van beheer en bestuur informeren u dat zij, In toepassing van art. 11 van het Huishoudelijk Reglement, op eigen initiatief, een buitengewone algemene vergadering in uw PE Vlaams-Brabant zal bijeenroepen.

   

  Deze algemene vergadering zal medio januari 2020 plaatsvinden. De dagorde zal u eerstdaags worden toegestuurd.

   

  In toepassing van art. 29 van de KBDB-statuten zal deze dagorde zo uitgebreid mogelijk worden opgesteld voor wat betreft de sportieve aangelegenheden teneinde aan de verenigingen toe te laten voorstellen te formuleren (cfr. art. 29 § 6 van de KBDB-statuten).

   

  Gelieve eveneens te noteren dat de vluchtprogramma’s van de PE Vlaams-Brabant voorlopig in beraad zullen worden gehouden.

   

  De leden hielden er aan u hiervan reeds op de hoogte te brengen.

   

  Met vriendelijke groeten.

   

  Namens de leden van de NRBB,

  De nationale voorzitter,

  Pascal Bodengien.


  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Kampioenenviering 8 december 2019

  Klik hier voor de foto's

  Alle records werden verbroken !!!

  - Aantal deelnemers aan de maaltijd (99)

  - Opbrengst bonverkoop

  - Aantal bezoekers (166)

  - Meest gezopen !

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------